Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Kauneudenhoitoalan valvonta –koulutuksen antia

Kauneudenhoitoalan valvonta –koulutuksen antia

3.12.2019 11:53 / Uutinen

Kauneudenhoitoalan valvonta –koulutuksessa 26.11.2019 luotiin katsaus kauneudenhoitoalan valvontaan  eri viranomaisten näkökulmasta. Kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköille suunnatun koulutuksen järjestivät Valvira ja aluehallintovirastot.

Useat eri valvontaviranomaiset valvovat kauneudenhoitoalaa kukin toimivaltansa mukaisesti ja eri lainsäädännöllisistä lähtökohdista. Kauneudenhoitoalan viranomaisvalvonnan verkostomaisen yhteistyön ja tiedonvaihdon kehittäminen on tarpeellista.

Kunnan terveydensuojelulain mukainen valvontasuunnitelma ohjaa kauneudenhoitoalan valvontaa, toiminnanharjoittajilla on ilmoitusvelvollisuus toimintansa aloittamisesta

Käytännön valvontatyötä tekevät kunnan terveydensuojeluviranomaiset terveydensuojelulain nojalla. Kauneudenhoitolan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan viranomaiselle kirjallinen ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitusvelvollisuus koskee solariumliikkeitä, tatuointiliikkeitä ja kauneushoitoloita sekä muuta huoneistoa, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen laatii toimintaansa ohjaavan valvontasuunnitelman, jossa se kuvaa muun muassa suunnittelemansa säännölliset tarkastukset. Kauneushoitolat kuuluvat säännöllisen valvonnan piiriin. Tarkastuksilla kiinnitetään huomiota terveydensuojelun kannalta olennaisiin seikkoihin, kuten toiminnan edellyttämiin hygieenisiin olosuhteisiin ja toiminnan ilmoituksenmukaisuuteen.

Terveydensuojelulain lähtökohta on, että toiminnanharjoittaja vastaa siitä, ettei hänen toiminnastaan aiheudu terveyshaittaa. Toiminnanharjoittajalla on myös omavalvontavelvollisuus. Omavalvonnassa toiminnanharjoittaja esittää, miten toimintaan vaikuttavat riskit on tunnistettu ja mitä riskinhallintakeinoja toiminnanharjoittaja on ottanut käyttöön.

Botuliinihoitoja voi antaa Suomessa ammattiaan harjoittamaan oikeutettu lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö

Botuliinihoitoja voi antaa Suomessa ammattiaan harjoittamaan oikeutettu lääkäri tai laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka opinnot ovat sisältäneet riittävästi pistoskoulutusta (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö). Lisäksi botuliinihoitojen antaminen edellyttää, että lääkäri on tavoitettavissa hoitopaikalle aina, kun hoitoja annetaan.

Hoitojen antaminen edellyttää myös, että antaja

  • on saanut botuliinitoksiinin pistämistä koskevaa koulutusta ja
  • laillistettu lääkäri on varmistunut hänen osaamisestaan botuliinihoitojen antamiseen ja myöntänyt hänelle kirjallisen luvan hoitojen antamiseen
  • toimii terveydenhuollon toimintayksikössä lääkärin johdon ja valvonnan alaisena

Hoitoja voi antaa terveydenhuollon toimintayksikössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva lääkäri. Hoitojen antaminen yksityisesti edellyttää, että hoitoja antavalla yksiköllä on lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen tai itsenäisesti ammattiaan harjoittava lääkäri on tehnyt aluehallintovirastolle ilmoituksen toimimisestaan itsenäisenä ammatinharjoittajana. Hoidosta vastaavan lääkärin tulee antaa lääkemääräys, hoidosta on laadittava asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät ja hoitojen antajalla on oltava voimassa oleva potilasvahinkovakuutus.

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivalla sairaanhoitajalla tulee olla laillistetun lääkärin antama kirjallinen lupa hoitojen antamiseen ja hänen tulee toimia terveydenhuollon toimintayksikössä lääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Lääkäri tulee olla tavoitettavissa paikalle. Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva lääkäri voi toimia myös kauneushoitoloissa.

Laserhoitolaitteella tehtävät toimenpiteet, mm. tatuointien poisto, ovat vaativia lääketieteellisiä toimenpiteitä

Luokan 4 laserhoitolaitteella tehtävät toimenpiteet, mm. tatuointien poistot, ovat leikkaukseen rinnastettavia vaativia lääketieteellisiä toimenpiteitä, joita vain terveydenhuollon ammattihenkilö voi tehdä. Luokan 4 laserhoitolaitteella tehtävät toimenpiteet edellyttävät yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaista lupaa ja palvelusta vastaavan johtajan tulee olla lääkäri. Lääkärin tulee olla tavoitettavissa ennen ja jälkeen toimenpiteen, mutta toimenpide ei enää edellytä erillistä lääkärin lähetettä. Kun toiminta on leikkaukseen rinnastettavaa, ei ole merkitystä sillä, annetaanko palveluja kosmeettiseen tarkoitukseen vai lääketieteellisin perustein.

Lääkinnällisten laitteiden uusi EU-sääntely voimaan myöhemmin

Suurin osa kosmeettisiin toimenpiteisiin tarkoitetuista laitteista eivät ole lääkinnällisiä laitteita eikä niiden edellytetä täyttävän lääkinnällisille laiteille asetettuja vaatimuksia. Kauneudenhoitoalalla kuitenkin käytetään jo tälläkin hetkellä joitakin laitteita, joiden käyttötarkoitus on lääkinnällisen laitteen määritelmän mukainen. Lääkinnällisten laitteiden sääntely kattaa myöhemmin voimaan tulevien EU-asetusten myötä myös vain esteettiseen tai muuhun ei-lääketieteelliseen käyttötarkoitukseen tarkoitettuja laitteita – laitteita, jotka toiminnaltaan ja riskiprofiililtaan vastaavat eräitä lääkinnällisiä laitteita.

Terveydenhuollon laitteita on tärkeää käyttää käyttöohjeistuksen mukaisesti  

Laitteen valmistaja luokittelee tuotteen ja laatii vaatimustenmukaisuus-vakuutuksen. Laitteissa tulee olla valmistajan tekemä CE-merkintä, joka on osoitus laitteen vaatimustenmukaisuudesta. Laitteen ammattimaisen käyttäjän tulee noudattaa valmistajan ohjeistusta laitteen käytöstä, jotta laite on turvallinen sekä asiakkaille ja potilaille että laitteen käyttäjälle. Keskeistä on käyttää laitetta käyttöohjeistuksen mukaisesti valmistajan määrittelemään laitteen käyttötarkoitukseen. Lääkinnällisen laitteen ammattimaisella käyttäjällä tulee olla turvallisen käytön vaatima koulutus ja kokemus ja hänen on mm. varmistettava, että laitetta säädetään, ylläpidetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja:

Kimmo Ilonen, ympäristöterveysneuvos (terveydensuojelulaki), puh. 0295 209 210

Liisa Reunanen, lakimies (terveydensuojelulaki), puh. 0295 209 352

Mirka-Tuulia Kuoksa, lakimies (terveydenhuollon lupaharkinta, case botuliinipistokset), puh. 0295 209 306

Nelli Karhu, ylitarkastaja (EU:n uusi lääkinnällisten laitteiden lainsäädäntö ja sen vaikutukset kauneudenhoitoalaan, puh. 0295 209 385

Johanna Tolonen, yli-insinööri (terveydenhuollon laitteiden ammattimainen käyttäjä ja kauneudenhoitoala), puh. 0295 209 232