Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Katse tulevaisuuteen – sosiaalihuollon omavalvonnassa keskitytään laatuun ja asiakasturvallisuuden kehittämiseen

Katse tulevaisuuteen – sosiaalihuollon omavalvonnassa keskitytään laatuun ja asiakasturvallisuuden kehittämiseen

Riitta Husso 15.12.2014 / päivitetty 30.4.2015 10:52

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnitelmallinen laatu- ja asiakasturvallisuustyö käynnistyy pian alkavana vuonna. Vuoden 2015 alussa otetaan käyttöön omavalvonta kaikissa iäkkäille palveluja tarjoavissa kunnan yksiköissä mukaan lukien kotipalvelu. Myöhemmin keväällä, uuden sosiaalihuoltolain tultua voimaan, omavalvontavelvoite koskee kaikkia julkisia sosiaalihuollon palveluja. Yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat ovat ottaneet omavalvonnan käyttöön jo vuonna 2012.Uusi käytäntö parantaa palvelujen käyttäjien mahdollisuuksia osallistua palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen.

Omavalvonta on laatutekijä

Omavalvonta edellyttää johdon, esimiesten ja koko henkilökunnan sitoutumista palvelun kehittämiseen. Ensimmäisenä tehtävänä on määritellä, miten laadukas ja asiakasturvallinen palvelu toteutetaan yksikössä ja, mitkä ovat palvelun laadun tavoitteet. Sosiaalipalveluissa asiakasturvallisuus, palvelun oikea-aikaisuus ja sujuvuus sekä asiakkaan asiallinen ja ystävällinen kohtaaminen ovat keskeisiä laadun ulottuvuuksia.

Omavalvonta perustuu riskinarviointiin ja ennakointiin. Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet ja tilanteet, joissa laatu tai asiakasturvallisuus voi vaarantua. Avainasemassa on toimintaprosessien kehittäminen riskiperusteisesti.

Aito kiinnostus heijastuu myönteisesti toimintaan

Toteutuakseen käytännössä, omavalvonta edellyttää työyhteisössä avoimen ja asiakaskeskeisen toimintakulttuurin omaksumista. Perimmältään kysymys on siitä, että työyhteisössä ollaan aidosti kiinnostuneita toteuttamaan palvelu turvallisesti ja laadukkaasti.

Turvallisuusmyönteinen asenne näkyy kykynä ja tahtona ymmärtää, millaista turvallinen toiminta on ja mitä vaaroja toimintaan mahdollisesti liittyy. Se näkyy myös kykynä ja tahtona toimia niin, että riskit ja vaaratilanteet tunnistetaan ja ehkäistään. Turvallisuusmyönteisen toimintakulttuurin kehittymiselle on tärkeää, että työntekijät voivat vaikuttaa ja ottaa vastuuta oman työnsä kehittämisestä.

Toteutuakseen käytännössä, omavalvonta edellyttää työyhteisössä avoimen ja asiakaskeskeisen toimintakulttuurin omaksumista.

Työntekijöiden kokemus palvelemaan toiminnan kehittämistä

Avoimeen toimintakulttuuriin kuuluu sen tosiasian tunnustaminen, että kaikenlaisessa työssä tehdään virheitä – joskus vakaviakin. Tärkeää onkin luoda sillä tavalla avoin ja turvallinen ilmapiiri, että todetut erehdykset ja virheet sekä virheeseen johtaneet tekijät uskalletaan tuoda esille niin, että ne voidaan käsitellä yhdessä ja selvittää niiden syyt. Syyllisiä ei tarvita, vaan tärkeää on saada tieto ja työntekijöiden kokemus palvelemaan toiminnan kehittämistä..

Valviran omavalvonnasta antama määräys (1/2014) ja lomake, joka ohjaa omavalvontasuunnitelman laatimista.

Riitta Husso

lakimies