Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat samaan rekisteriin vuonna 2019

Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat samaan rekisteriin vuonna 2019

Petri Huovinen 6.3.2018 / päivitetty 6.3.2018 11:03

Valvira on käynnistänyt projektin, jossa toteutetaan uuden, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta annettavan lain mukainen rekisteri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista. Rekisteri on nimeltään Soteri, ja sen toteutus on osa sosiaali- ja terveysministeriön johtamaa hankekokonaisuutta, jossa kehitetään tietojärjestelmiä sote-uudistuksen ja valinnanvapauden tueksi. Vaikka eduskunta ei vielä olekaan hyväksynyt palveluntuottajalakia, on rekisterin toteuttaminen aloitettu, jotta Valviralla olisi valmius alkaa rekisteröidä yksityisiä palveluntuottajia vuoden 2019 alussa uuden lain mukaisesti. Julkisia palveluntuottajia aletaan näillä näkymin rekisteröidä vuonna 2020.

Soteri-projektissa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiotietojen hallinnan kokonaisratkaisu, josta tiedot välitetään kaikkien niitä hyödyntävien toimijoiden käyttöön. Rinnakkaisia organisaatiorekistereitä ei enää tarvitse ylläpitää.

Soteri kokoaa sote-palveluntuottajien tiedot ja tarjoaa niitä useisiin käyttötarkoituksiin

Sote-uudistuksen myötä vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy 18 uudelle maakunnalle. Myös kansalaisten valinnanvapaus lisääntyy, kun asiakkaat voivat valita itse, mistä he saavat sosiaali- ja terveyspalveluja. Julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voivat jatkossa tarjota asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Uudistus tuo mukanaan uusia vaatimuksia palveluntuottajien rekisteröintiin ja palveluntuottajia koskevaan tiedonhallintaan sekä tätä tukeviin tietojärjestelmiin. Palveluntuottajia koskevia tietoa välitetään Soterista ainakin seuraaviin tarkoituksiin:

  • maakunnille palvelujen järjestämiseen liittyvää päätöksentekoa varten
  • kansalaisille tukemaan valinnanvapauteen liittyvää päätöksentekoa (Suomi.fi:n palvelutietovaranto ja omakanta)
  • valinnanvapauden tiedonhallintapalveluja varten (Kela)
  • palvelujärjestelmää ohjaaville viranomaisille
  • Kanta-palveluihin mm. reseptitietoja sekä potilas- ja asiakasasiakirja-arkistoja varten  
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) tutkimustyötä ja tilastointia varten

Organisaatiotietojen hallinnan uudistus on tarpeen: tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiotiedot ovat hajallaan useissa tietovarannoissa ja palveluntuottajat joutuvat päivittämään tietojaan eri järjestelmiin. Kansallisiksi ydintietovarannoiksi ovat muodostuneet Valviran ylläpitämä Valveri-rekisteri (yksityiset toimijat) ja THL:n sote-organisaatiorekisteri (julkiset toimijat). THL:n rekisteri ei kuitenkaan vielä sisällä kattavasti tietoja sosiaalihuollon organisaatioista; tiedot täydentyvät sitä mukaa kun sosiaalihuollon organisaatiot liittyvät Kanta-palveluihin Kansa-hankkeen tukemana. Soteri-rekisteri tulee muodostamaan kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista sekä niiden palveluyksiköistä ja palveluista ns. master-rekisterin – samaan tapaan, kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tiedot on koottu Valviran Terhikki- ja Suosikki-rekistereihin. Jos palveluntuottajaa ei tulevaisuudessa löydy rekisteristä, eivät sen tuottamat palvelut myöskään voi olla kansalaisten valittavana. Siten rekisteri muodostaa perustan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvän valinnanvapauden toteuttamiselle.

Palveluntuottajien sähköiseen asiointiin panostetaan

Uuden palveluntuottajalain myötä lupamenettelystä siirrytään kevyempään rekisteröintimenettelyyn. Samalla palveluntuottajista ja heidän tuottamistaan palveluista rekisteröidään tietoa aiempaa kattavammin. Laajempi tietosisältö hyödyttää tietoja käyttäviä sidosryhmiä ja samalla myös valvontaa. Julkisille palveluntuottajille rekisteröityminen on merkittävä muutos. Yksityisille palveluntuottajille muutos sen sijaan jää pieneksi: nykyisten Valveriin rekisteröityjen palveluntuottajien tiedot viedään Soteri-rekisteriin. On kuitenkin mahdollista, että palveluntuottajilta joudutaan pyytämään täydennystä joihinkin tietoihin.

Koko palveluntuottajien rekisteröitymisprosessi eri vaiheineen voidaan toteuttaa sähköisesti Valviran sähköisessä asiointipalvelussa. Myöhemmässä vaiheessa suunnitelmissa on mahdollistaa palveluntuottajille yhden luukun asiointi siten, että se kattaa rekisteröitymisen kaikki vaiheet eri viranomaisasiointeineen. Tällöin palveluntuottaja-asiakkaan ei tarvitsisi erikseen hakea eri viranomaisilta (esimerkiksi pelastusviranomaiselta tai terveydensuojeluviranomaiselta) lupia, tarkastuksia tai lausuntoja toimittaakseen ne rekisteröinti-ilmoituksen liitteenä lupaviranomaiselle, vaan yhdellä hakemuksella voisi hoitaa eri viranomaisasioinnit. Tähän voidaan päästä hyödyntämällä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) koordinoiman Luvat ja valvonta -kärkihankkeen tuotoksia.

Petri Huovinen

Petri Huovinen

kehittämispäällikkö

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.