Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Johtamisen merkitystä korostettiin Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysjohtajien kokouksessa

Johtamisen merkitystä korostettiin Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysjohtajien kokouksessa

27.8.2015 10:19 / Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja ja Valviran ylijohtaja sekä muita virastojen asiantuntijoita osallistui Oslossa 20. - 21.8.2015 pidettyyn pohjoismaiseen sosiaali- ja terveysjohtajien kokoukseen (Nordisk social- och hälsodirektörmöte). Kokous on vuosittainen tapahtuma, johon osallistuu kaikkien Pohjoismaiden ja niiden autonomisten alueiden sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavien ja valvovien viranomaisten johto. Pohjoismaiden palvelujärjestelmissä ja hallinnossa on sekä samankaltaisuuksia että mielenkiintoisia eroja, minkä vuoksi tiedon ja kokemusten jakaminen toiminnan kehittämiseksi on tärkeää.

Turvallisuuden kehittäminen edellyttää toimintayksiköiden johtajien sitoutumista

Kaikissa Pohjoismaissa painotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaa ja sen tukemista. Oslon kokouksessa nousi voimakkaasti esiin se, kuinka ratkaiseva rooli toimintayksiköiden hyvällä johtamisella on turvallisuuden ja laadun parantamisessa. Näin ollen valvonnassa ja omavalvonnan tuessa on aiempaa enemmän kiinnitettävä huomiota johtamiseen ja johtamisjärjestelmään. Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen ei onnistu ilman johtajien sitoutumista. Yksiköissä, joissa on laatu- ja turvallisuusongelmia, on hyvin usein ongelmia myös esimiestyössä. Viranomaisohjauksessa ja -valvonnassa on kehitettävä parempia menettelytapoja organisaatioiden johtamisen tueksi.

Pohjoismaiden viranomaisrakenteissa on viime vuosina tapahtunut monia muutoksia

Ruotsin Inspektion för Vård och Omsorg (IVO), Valviran vuonna 2013 perustettu ”sisarorganisaatio”, on onnistunut purkamaan suurta kanteluruuhkaansa. Ruotsissa ollaan tyytyväisiä siihen, että sikäläisten entisten lääninhallitusten toteuttama sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta on yhdistetty IVO:on. Valvontakäytännöt ja -ratkaisut ovat tulleet yhdenmukaisemmiksi, ja tiedonhallinta on helpompaa.

Tanskassa on tulossa suuria muutoksia ensi vuodenvaihteessa. Tanskan terveydenhuollon keskustason viranomaisvalvonta on pääosin toiminut osana Sundhedsstyrelseniä, mutta vuonna 2016 se eriytetään omaksi terveysministeriön alaiseksi organisaatiokseen. Tanskan terveydenhuollon valvontaviranomaiset ovat viime vuosina joutuneet ankaran ja osin perusteettomankin julkisen arvostelun kohteeksi yksittäisiin valvontatapauksiin liittyen. Pohjoismaiset sosiaali- ja terveysjohtajat painottavatkin avoimen ja aktiivisen viestinnän merkitystä, jotta media, väestö ja poliittiset päättäjät saisivat mahdollisimman oikean kokonaiskuvan valvonnan roolista potilas- ja asiakasturvallisuustyössä.

Norjan Helsetilsynet on aloittanut valvontatyön tulosten tieteellisen tutkimuksen, jollaista kansainvälisestikin katsoen on olemassa vielä hyvin vähän, vaikka muunlaista valvonnan evaluointia onkin tehty. Tästä kuullaan lisää Valviran isännöimässä Nordisk Tillsyn -konferenssissa Helsingissä 1. - 2.10.2015.

Lisätietoja

Marja-Liisa Partanen, ylijohtaja, puh. 0295 209 300
Markus Henriksson, ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos, puh. 0295 209 401

Tillsynen över social- och hälsovårdstjänster- aktuellt från Finland