Hoitaja auttaa potilasta
Valittu osio: Sosiaalihuolto

Sisältöjulkaisija

null Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa palveluissa

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa palveluissa

20.3.2013 08:15

Valvira selvitti vuoden 2012 aikana, miten sosiaalihuollon asiakkaiden oikeus tehdä itseään ja hoitoaan koskevia päätöksiä toteutuu lastensuojelun, vammaishuollon sekä mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautisissa palveluissa. Selvityksessä kysyttiin itsemääräämisoikeuden toteutumisen lisäksi perusoikeuksien rajoittamiseen liittyvistä käytännöistä. Selvitys toteutettiin osana Valviran ja aluehallintovirastojen yhteistyössä laatimien valvontaohjelmien toimeenpanoa, jossa asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutuminen otettiin erityisen valvonnan kohteeksi.

Kyselyllä haluttiin selvittää, tunnistavatko yksiköiden työntekijät ne menettelytavat ja toimenpiteet, joita omalla toimialueella on mahdollista käyttää, ja tuntevatko he niiden käyttöön liittyvät rajoitukset ja annetut ohjeet.

Selvityksessä oli mukana 242 yksikköä, jotka oli valittu osin satunnaisotannalla ja osin riskinarvion perusteella ja jotka edustivat julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita eri puolilla maata. Yksiköiden koot vaihtelivat 4:n ja 256 asiakaspaikan välillä. Otantamenetelmän vuoksi kyseessä ei ole edustava otos perusjoukosta, mutta selvitys palvelee valvovien viranomaisten tiedontarvetta. Tulokset antavat ensimmäistä kertaa kattavan valtakunnallisen kuvan rajoitustoimenpiteiden käytöstä ja itsemääräämisoikeuden toteutumisesta sekä kehittämistarpeista.

Selvityksiä 1:2013

Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa palveluissa
Lastensuojelussa, vammaispalveluissa, mielenterveyspalveluissa ja päihdehuollossa