Sisältöjulkaisija

null Ilmoitusvelvollisuudella turvataan asiakkaan hyvä hoito, huolenpito ja hyvinvointi - Uskallanko ilmoittaa epäkohdista?

Ilmoitusvelvollisuudella turvataan asiakkaan hyvä hoito, huolenpito ja hyvinvointi - Uskallanko ilmoittaa epäkohdista?

Riitta Husso 2.3.2016 / päivitetty 10.11.2017 15:07

”Sosiaalialan työn tavoitteena on hyvän tekeminen, ihmisten auttaminen, puutteen ja kärsimyksen vähentäminen, muutos ja kehitys” sanotaan sosiaalialan ammattilaisen eettisissä ohjeissa. Sosiaalialalla työn eettisyydellä onkin erityinen rooli. Sosiaalialan ammattilainen kehittää omaa työtään asiakkaalle tarpeellisten palvelujen aikaansaamiseksi ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi.

Sosiaalialalla työskentelevän on kyettävä arvioimaan kriittisesti oman työskentelynsä ohella myös omaa organisaatiotaan, sen tavoitteita ja perusteita. Valmiutta arvioida oman työnsä ja työkäytäntöjensä eettisyyttä pidetään yhtenä kehittyneen ammatillisuuden tunnusmerkkinä.

Koko työyhteisön asia on tunnistaa asiakastyön epäkohdat 

Työntekijän ja työyhteisön vastuulla on tunnistaa asiakastyön epäkohdat ja niiden uhat ennakkoon siten, että niihin voidaan puuttua riittävän ajoissa. Kyse on ennakoivaan valvontaan painottuvista toimista, joiden tarkoituksena on turvata ja taata erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden hyvä hoito ja huolenpito ja edistää heidän hyvinvointiaan.

Vuoden alusta tulivat voimaan säädökset sosiaalihuollon työntekijän työssään havaitsemien epäkohtien ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitusvelvollisuus merkitsee sitä, että sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan on viipymättä ilmoitettava toimintayksiköntoiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Toiminnasta vastaavan on ilmoitettava asiasta edelleen kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Kyse on ennakoivaan valvontaan painottuvista toimista, joiden tarkoituksena on turvata ja taata erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden hyvä hoito ja huolenpito ja edistää heidän hyvinvointiaan.

Ilmoitusvelvollisuuteen liittyy monia eettisiä kysymyksiä

Ilmoitusvelvollisuus asettaa työntekijät ja esimiehet kasvotusten monien eettisten kysymysten kanssa. Yhtäältä sosiaalialan ammattilaisen työn lähtökohtana on puolustaa asiakkaidensa oikeuksia ja pitää toiminnassaan huolta heidän eduistaan. Toisaalta hänellä on lojaalisuusvelvollisuus työnantajaansa kohtaan. Sosiaalialan työssä ollaan usein tekemisissä ristiriitojen kanssa, ja ne olisi voitava ottaa rohkeasti esiin työskentelyn kohteeksi.  Jotta ilmoitusvelvollisuus toteutuisi, laissa on säädetty kielto vastatoimista ilmoituksen tehnyttä henkilö kohtaan.

Epäkohdan tai sen uhan tunnistaminen herättää kysymyksen siitä, mitä tarkoittaa lain 48 §:n perusteluissa mainittu asiakastyön epäkohta tai, kuinka merkittävää epäkohtaa laissa tarkoitetaan. Epäselvää voi olla myös se, koskeeko ilmoitusvelvollisuus kenties asiakkaan ja työntekijän keskinäiseen vuorovaikutukseen liittyviä asioita tai, tehdäänkö ilmoitus vasta sitten, kun epäkohta vaarantaa vakavasti asiakkaan henkeä tai turvallisuutta.

Pohdittavaksi voi nousta kysymys myös siitä, mitä ilmoituksesta seuraa ilmoittajalle itselleen tai asiakkaalle. Hallituksen esityksessä (HE 164/2014 vp, s. 141) määritellään epäkohdaksi esimerkiksi asiakasturvallisuuden puute, asiakkaan kaltoin kohtelu tai toimintakulttuuriin sisältyvä  asiakkaalle vahingollinen toiminta. Luettelo ei ole tyhjentävä ja sosiaalialan ammattilaisen tehtävänä on arvioida asia ennen kaikkea asiakkaan edun ja asiakasturvallisuuden kannalta.

Ilmoitusvelvollisuus toteutuu turvallisessa ja hyväksyvässä työilmapiirissä

Työnantajalla on velvollisuus tiedottaa henkilöstölleen ilmoitusvelvollisuudesta ja omavalvontasuunnitelmassa on kerrottava ja ohjeistettava, miten ilmoitusvelvollisuus toteutetaan toimintayksikössä. Hyvä lähtökohta on keskustella asiasta työyhteisössä ja sopia yhteisesti hyväksytyistä käytännöistä.  

Laissa säädetään myös vastuussa olevan esimiehen velvollisuudesta ryhtyä viivytyksettä toimenpiteisiin epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi. Jos ilmoittaja toteaa, ettei näin tapahdu, on hänellä velvollisuus ilmoittaa asiasta aluehallintovirastolle.

Omavalvonta tarjoaa hyvän työkalun keskustella ilmoitusvelvollisuutta koskevista kysymyksistä  ja korjata epäkohtia. Jos epäkohta on sellainen, ettei siihen voida omavalvonnan keinoilla saada muutosta aikaan, on sosiaalihuollon ammattihenkilön eettinen velvollisuus tuoda epäkohta työnantajan ja päättäjien tietoon.

Ilmoitusvelvollisuuden toteutuminen edellyttää avoimen toiminta- ja johtamiskulttuurin kehittämistä niin, että turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri rohkaisee työntekijöitä rohkeasti kehittämään omaa työtään ja palvelujen laatua asiakasturvallisiksi.

Lue aiheesta lisää

Lapin yliopiston yliopisto-opettaja Laura Tiitinen: Työyhteisön viestintäkulttuuri vaikuttaa epäkohtien raportointiin

Arvot, arki ja etiikka, Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 47-49 §

Riitta Husso

lakimies