Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hyvinvointialueiden varmistettava kunnilta siirtyvien sopimusten lainmukaisuus

Hyvinvointialueiden varmistettava kunnilta siirtyvien sopimusten lainmukaisuus

5.4.2022 09:00 / Tiedote

Valvontaviranomaiset ovat sosiaalihuollon valvonnassaan havainneet lainvastaisia käytäntöjä ja epäselvyyksiä kunnille kuuluvien julkisten hallintotehtävien hoitamisessa. Osa kunnista ja kuntayhtymistä ostaa julkisen vallan käyttöä sisältäviä sosiaalihuollon palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta vastoin lakia. Toisaalta kuntien omat sosiaalityön resurssit voivat olla riittämättömiä turvaamaan asianmukaisten virkavastuulle kuuluvien hallintotehtävien hoitamisen. Toimiessaan näin kunnat ja kuntayhtymät vaarantavat asiakkaidensa perusoikeudet, oikeusturvan ja oikeuden hyvään hallintoon.

Viranhaltijoiden rooli ja vastuu kunnan sosiaalipalvelujen järjestämisessä ja niiden valvonnassa ovat hämärtyneet, kun kunnat ovat ulkoistaneet sote-palvelujaan. Yksityiset palveluntuottajat ovat esimerkiksi tehneet asiakkaiden palvelutarpeen arviointeja ja asiakkaiden päätösten valmisteluun liittyviä tehtäviä, joihin liittyy julkisen vallan käytön piirteitä. Käytännössä heille on siirtynyt päätösvalta siitä, mitä palveluja asiakkaalle myönnetään.

”Tällaisessa tilanteessa piilee riski, että palvelutarpeen arviointi ei ole objektiivista ja asiakkaan edun mukaista. Tämä on yksi syy, miksi hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle säädetään perustuslain tasolla. On selvää, että palveluja järjestettäessä on huolehdittava riittävistä sosiaalityön resursseista ja että sosiaalipalvelujen antamista koskevat päätökset ovat aina viranhaltijan tehtäviä”, toteaa Valviran lakimies Päivi Vuorinen.

Hyvinvointialueiden tehtävä on käydä läpi kunnilta siirtyvät ostopalvelusopimukset

Vuoden 2023 alussa toimintansa aloittavia hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö täsmentää ostopalvelujen hankkimista ja käyttämistä. Kun kuntien ja kuntayhtymien ostopalvelusopimukset siirtyvät hyvinvointialueille, ne ovat lain mukaan velvollisia käymään läpi kaikki siirtyvät sopimukset. Sopimukset ja niiden ehdot on tarvittaessa muutettava säädösten mukaisiksi. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voidaan sopimus tai sen ehto todeta mitättömäksi tai sopimus irtisanoa.

”Lainsäädännöllä turvataan sosiaalihuollon palveluja koskevien ostopalvelusopimusten uudelleen arviointi sekä varmistetaan, etteivät kuntien ja kuntayhtymien tekemät ostopalvelujärjestelyt voi jatkua lain vastaisina. Myös uusissa sosiaalipalvelujen hankintasopimuksissa on varmistettava, että ne ovat lain mukaisia”, Vuorinen painottaa.

Valvira ja aluehallintovirastot ovat antaneet kunnille, kuntayhtymille ja hyvinvointialueille ohjeen, joka auttaa arvioimaan, milloin sosiaalihuollon julkisia hallintotehtäviä voidaan antaa muiden kuin viranomaisten hoidettavaksi, ja missä tilanteissa se on kiellettyä. Ohje on luettavissa Valviran verkkosivuilla (pdf).

Lisätietoja:

Lakimies Päivi Vuorinen, Valvira, 0295 209 402

Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Sari Husa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 361

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Satu Syrjälä, Itä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 016 944

Johtava lakimies Pia Leikasto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 033

Ylitarkastaja Päivi Ahvenus, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, 0295 018 575

Lakimies Mariana Lantto, Lapin aluehallintovirasto, 0295 017 373

Lakimies Heli Kajava, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 500