Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hoivakotien omavalvonta keskeistä myös koronaepidemian aikana, aluehallintovirastot ja Valvira selvittävät mahdolliset laiminlyönnit

Hoivakotien omavalvonta keskeistä myös koronaepidemian aikana, aluehallintovirastot ja Valvira selvittävät mahdolliset laiminlyönnit

23.4.2020 08:30 / Uutinen

Koronavirus on levinnyt nyt myös vanhusten hoivakoteihin. Tartunnat ja kuolemantapaukset eivät välttämättä johdu laiminlyönneistä hoivakotien toiminnassa. Aluehallintovirasto ja Valvira seuraavat tilannetta, ohjaavat paikallisia toimijoita ja valvovat omalta osaltaan hoivakotien toimintaa.

Hoivakotien asukkaat ovat riskiryhmään kuuluvia ihmisiä, joille virus on erityisen vaarallinen. Se, että hoivakodissa on koronaviruksen aiheuttamia kuolemia, ei välttämättä tarkoita, että viranomaisten ohjeistuksia olisi jätetty noudattamatta tai toiminnassa olisi ollut muita laiminlyöntejä. Aluehallintovirasto ja Valvira selvittävät tietoonsa tulleita puutteita ja tarvittaessa ryhtyvät valvontatoimiin.

Kunnilla on ensisijainen hoivakotien ohjaus- ja valvontavastuu

Valvonnan vastuut ovat koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa samat kuin normaalistikin. Valvonta muodostuu palvelun tuottajan omavalvonnasta, järjestämisvastuussa olevan kunnan tekemästä valvonnasta ja aluehallintoviraston ja Valviran tekemästä viranomaisvalvonnasta.

Palveluntuottajilla on vastuu huolehtia siitä, että hoivakodeissa toimitaan lainsäädännön mukaisesti ja noudatetaan viranomaisohjeita. Kunnilla on ensisijainen valvonta- ja ohjausvastuu sekä omista vanhusten hoivakodeistaan että kunnan alueen yksityisten toimijoiden yksiköistä.

Aluehallintoviraston ja Valviran valvonta kohdistuu yksiköihin, joissa on havaittu mahdollisia puutteita. Valvonta voi käynnistyä kantelun tai epäkohtailmoituksen perusteella. Aluehallintovirasto ja Valvira selvittävät tilannetta ensisijaisesti kunnalta ja palveluntuottajalta pyydettävien selvitysten ja dokumenttien sekä yhteisten keskustelujen kautta. Koronatilanteessa varsinaisia valvontakäyntejä harkitaan tarkkaan tartuntariskin vuoksi. Valvonnan perusteella hoivapalvelun järjestäjille annetaan ensisijaisesti aina ohjausta ja neuvontaa.

Viranomaisohjeita pitää noudattaa myös hoivakodeissa

Epidemian aikana annettujen viranomaisohjeiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kaikki keinot, joilla ehkäistään viruksen leviämistä, ovat tarpeen taudin leviämisen ehkäisyssä. Hoivakodeissa tulee noudattaa kaikkia ohjeita, joita sosiaali- ja terveysministeriö, THL, oman alueen sairaanhoitopiiri ja kunta ovat antaneet. Kunnan tartuntatautilääkäri on keskeinen asiantuntija yksityiskohtaisempien ohjeiden antajana.

Kunnan tehtävänä on varmistaa, että sen alueella toimivissa yksityisissä ja julkisissa asumisyksiköissä on riittävät varusteet ja ohjeet tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi. Kunnan velvollisuutena on järjestää riittävät terveyden- ja sairaanhoidon palvelut hoivakodin asukkaille.

Aluehallintovirasto ja Valvira tähdentävät jokaisen toimijan omavalvonnan tärkeyttä. Mikään ohje ei yksistään auta, ellei omavalvonnan keinoin varmisteta ja huolehdita asiakasturvallisuudesta, hyvästä päivittäisestä puhtaanapidosta sekä hygieniasta.

Aluehallintovirasto kerää tilannekuvaa ja välittää tietoa ja ohjeistuksia

Epidemiatilanteessa aluehallintoviraston tilannekuvaa kokoava ja paikallisia toimijoita ohjaava rooli on keskeinen. Aluehallintovirasto ohjaa omalta osaltaan alueensa kuntia tartuntataudin ehkäisyssä ja välittää viranomaisohjeita erityisesti yksityisille palveluntuottajille, jotka eivät automaattisesti ole niiden jakelun piirissä. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta aluehallintovirasto kerää tilannekuvaa kuntien sosiaalihuollon palvelujen järjestämisen tilanteesta viikoittain.

Aluehallintovirasto ei kerää tietoa koronatartunnoista tai koronasta johtuvista kuolemantapauksista hoivakodeissa. Koronatartunnan todennut lääkäri ilmoittaa tartunnan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään tartuntatautirekisteriin ja kunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.
Valvira kokoaa valtakunnallista sosiaalihuollon valvonnan tilannekuvaa pandemian aikana.  

Lisätietoja

Aluehallintovirastoissa:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: sosiaalihuollon ylitarkastaja Sari Husa, p. 0295 017 361

Itä-Suomen aluehallintovirasto: sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sorsa, p. 0295 016 853 ja ylitarkastaja Kirsi Laitinen, p. 0295 016 821

Lapin aluehallintovirasto: sosiaalihuollon ylitarkastaja Päivi Salminen, p. 0295 017 367

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjo Henrichson, p. 0295 018 164

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: sosiaalihuollon ylitarkastaja Emmi Häyrynen, p. 0295 018 622

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: sosiaalihuollon ylitarkastaja Leena Serpola-Kaivo-oja, p. 0295 017 290

etunimi.sukunimi@avi.fi

Valvirassa:

ylitarkastaja Elina Uusitalo, p. 0295 209 334, etunimi.sukunimi@valvira.fi