Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hoidonrajauspäätösten on oltava selkeitä ja lääketieteellisesti perusteltuja

Hoidonrajauspäätösten on oltava selkeitä ja lääketieteellisesti perusteltuja

12.12.2019 10:01 / Uutinen

Elvytyksestä pidättäytyminen, tehohoidosta pidättäytyminen, saattohoitoon siirtyminen tai muu hoidon rajaus ovat tärkeitä lääketieteellisiä hoitopäätöksiä, joiden on perustuttava huolelliseen lääketieteelliseen arviointiin. Potilaalle on annettava asiasta ymmärrettävää ja selkeää tietoa, ja päätökset on pyrittävä tekemään yhteisymmärryksessä potilaan tai alaikäisen lapsen huoltajan kanssa. Jos potilaan itsensä kanssa ei voida keskustella asiasta, on laillisen edustajan, lähiomaisen tai muun läheisen kanssa käytävissä keskusteluissa pyrittävä selvittämään erityisesti se, miten potilas itse olisi toivonut itseään hoidettavan.

Valvira suosittelee käyttämään elvyttämättäjättämispäätöksestä yleisimmin käytössä olevaa termiä DNR-päätös. DNR-päätös ilman päätöstä muusta hoidon rajauksesta tarkoittaa, että potilasta ei elvytetä sydänpysähdyksestä. DNR-päätöksellä ei rajata pois muita hoitomuotoja. Jos DNR-päätöksen yhteydessä tehdään muita hoidon rajauksia (esimerkiksi rajaus tehohoidon ulkopuolelle), tulee niiden sisällön ja lääketieteellisten perusteiden ilmetä tehdystä päätöksestä. Potilaan hoitavan lääkärin tulisi tehdä DNR-päätös asianmukaisella tavalla ennen kuin elvytystilanteeseen joudutaan.

Huomio selkeisiin potilasasiakirjamerkintöihin

Potilasasiakirjoihin tulee merkitä potilaan hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset ja riittävät tiedot. Merkintöjen tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä ja niitä tehtäessä saa käyttää vain yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä käsitteitä ja lyhenteitä.

Hoidon rajauspäätöksestä tulee ilmetä potilaan tai hänen edustajansa kanssa käydyn keskustelun sisältö ja heidän näkemyksensä sekä päätöksentekoon osallistuneet. Siitä, mitä hoitoa rajataan, on tehtävä selkeät ja yksiselitteiset potilasasiakirjamerkinnät. Mikäli potilaalle tehdään sekä DNR-päätös että tehohoidon ulkopuolelle rajaamisen päätös, on nämä kirjattava erikseen.


Lue lisää:

Elämän loppuvaiheen hoito (Valvira.fi)

Rakenteinen kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa (Thl.fi)


Lisätietoja:

Riitta Pöllänen, ylilääkäri
puh. 0295 209 458

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi