Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Henkilöstövoimavarojen riittävyyden arviointia yhtenäistävä työväline käyttöön vanhusten palveluissa

Henkilöstövoimavarojen riittävyyden arviointia yhtenäistävä työväline käyttöön vanhusten palveluissa

20.5.2019 10:00 / Uutinen

Hoito- ja hoivahenkilöstön riittävä määrä ja oikea rakenne ovat keskeisiä laatutekijöitä vanhusten tehostetun palveluasumisen toimintayksiköissä. Valvira ja aluehallintovirastot käyttävät toimintayksikköjen henkilöstövoimavarojen arviointiin yhteistä arviointityövälinettä (taulukko, liite). Taulukon tehtävänä on toimia viitteellisenä ja suuntaa antavana työvälineenä, kun lupa- ja valvontaviranomaiset arvioivat erityisesti vanhusten tehostetun palveluasumisen toimintayksikköjen hoito- ja hoivahenkilöstön riittävyyttä. Tämä työväline on yksi apukeino toimintayksiköiden kokonaisvaltaisessa arvioinnissa.

Taulukkomuotoisen arviointityövälineen laatimisessa on hyödynnetty erilaisten toimintakykymittareiden tuottamaa tietoa, joka on sitten suhteutettu toimintayksikköjen hoito- ja hoivahenkilöstön määrään ja mitoitukseen.

Arviointityövälineen käytössä periaatteena on se, että vanhusten tehostetun palveluasumisen toimintayksikön asiakkaiden toimintakykyä koskeva mittaritieto on aina viitteellinen ja suuntaa antava. Toimintayksikön henkilöstön määrän, mitoituksen ja rakenteen riittävyyden arviointi perustuu aina tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan. Kokonaisharkinnassa huomioidaan asiakkaiden toimintakykyä arvioivan mittaritiedon lisäksi muut toimintayksikön toimintaan liittyvät tekijät, kuten esimerkiksi toimitilat, asiakkaiden määrä sekä toiminnan päivittäiseen organisointiin liittyvät ratkaisut.

Työväline auttaa arvioimaan toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrän ja rakenteen riittävyyttä vanhuspalvelulain sekä yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisesti.

Vanhuspalvelulain mukaan toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut. Jos toimintayksikön tiloissa hoidettavana olevan iäkkään henkilön toimintakyky on alentunut siten, että hän tarvitsee huolenpitoa vuorokaudenajasta riippumatta, laki edellyttää, että toimintayksikössä on riittävästi henkilöstöä kaikkina vuorokauden aikoina.

Arviointityöväline yhtenäistää valvontakäytäntöä

Arviointityövälineen käyttö yhtenäistää lupa- ja valvontaviranomaisten työtä niin aluehallintovirastoissa kuin Valvirassa.  Lupa- ja valvontaviranomaiset soveltavat valvontatyössään samaa lainsäädäntöä, joten on tärkeää, että lain soveltamisen lähtökohdat ovat yhtenäiset.

Arviointityöväline on syntynyt aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisestä tarpeesta ja yhteistyönä.  Työvälinettä käytetään valvontatyössä, joka kohdistuu niin julkisiin kuin yksityisiin vanhusten palveluihin. Ennakollisessa valvonnassa työvälinettä käytetään lupa-asioiden käsittelyn yhteydessä.   Toiminnan aikaisessa valvonnassa työväline auttaa arvioimaan toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstön riittävyyttä arviointihetkellä.

Arviointityöväline tukee palvelujen tuottajien omavalvontaa

Myös muut viranomaiset kuten kunnat voivat hyödyntää työvälinettä omassa toiminnassaan.  Kunnat voivat käyttää arviointityövälinettä arvioidakseen omaa palvelutuotantoaan osana omavalvontaa. Lisäksi kunnat voivat hyödyntää työvälinettä omassa valvontatyössään, kun kunnat valvovat kunnan alueelle sijoittuvaa yksityistä vanhuspalveluiden tuotantoa.

Yksityiset palvelujen tuottajat voivat hyödyntää arviointityövälinettä omavalvontansa tukena, kun he seuraavat toimintayksikköjensä palvelun laatua ja hoito- ja hoivahenkilöstön riittävyyttä. Työvälineen hyödyntäminen kuitenkin edellyttää sitä, että toimintayksiköissä käytetään eri toimintakykymittareita systemaattisesti.

Vanhuspalvelulakiin, muuhun lainsäädäntöön tai palveluiden laatusuositukseen tehtävät uudistukset luonnollisesti otetaan huomioon arviointityövälinettä kehitettäessä.

Liite, taulukko:

Vanhustenhuollon viitteellinen ja suuntaa antava henkilöstövoimavarojen tarpeen arviointitaulukko (pdf)

Lisätietoja:

ylitarkastaja Anssi Tulkki, Valvira
puh. 0295 209 347 tai anssi.tulkki(at)valvira.fi

ryhmäpäällikkö Eine Oinas-Soudunsaari
puh. 0295 209 331 tai eine.oinas-soudunsaari(at)valvira.fi