Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hedelmöityshoitoklinikat rekrytoivat luovuttajia – luovutetuilla siittiöillä tehtyjen hoitojen määrä lisääntynyt

Hedelmöityshoitoklinikat rekrytoivat luovuttajia – luovutetuilla siittiöillä tehtyjen hoitojen määrä lisääntynyt

28.6.2012 10:41 / Uutinen

Osa yksityisistä hedelmöityshoitoja antavista klinikoista ilmoitti Valviralle antamassaan vuosikertomuksessa ryhtyneensä rekrytoimaan sukusolujen luovuttajia. Esimerkkeinä rekrytointitoimenpiteistä mainittiin lehti-ilmoitukset ja pienimuotoiset kampanjat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemasta, vuosia 2010 ja 2011 koskevasta hedelmöityshoitotilastosta ilmenee, että klinikoiden aktiivisuus on tuottanut tulosta. Luovutetuilla siittiöillä tehtyjen hoitojen määrä on lisääntynyt voimakkaasti. THL:n raporttiin pääsee alla olevasta linkistä.

Vuoden 2011 aikana 287 naista ja 47 miestä kävi luovuttamassa sukusolujaan yksityisillä lapsettomuusklinikoilla. Lisäksi 21 pariskuntaa luovutti omasta hoidostaan yli jääneitä alkioita käytettäviksi muiden henkilöiden hedelmöityshoidossa. Luovutettuja alkioita käytettiin vuonna 2011 yhteensä 53 hoidossa. Luovutettujen alkioiden lisäksi osalla yksityisklinikoita saatiin aikaan alkioita hedelmöittämällä luovutettuja munasoluja luovutetuilla siittiöillä. Tällä tavoin aikaansaatuja alkioita käytettiin kymmenessä hoidossa viime vuonna.

Lapsettomuusklinikoiden omilta luovuttajilta saatujen siittiöiden lisäksi klinikat hankkivat siittiöitä muilta kotimaisilta klinikoilta, kotimaisista spermapankeista ja ulkomaisista spermapankeista. Valtaosa maahan tuoduista siittiöistä on peräisin tanskalaisista spermapankeista. Vuodesta 2010 alkaen siittiöitä on tuotu vähäisessä määrin maahan myös Yhdysvalloista.

Vuoden 2011 hedelmöityshoitotoimintaa koskevaan kyselyyn oli ensimmäistä kertaa sisällytetty kysymys munasolujen pakastamisesta. Samalla kysyttiin myös munasarjakudoksen talteenottamisesta esimerkiksi ennen syöpähoitoja. Kysymyksiin annetuista vastauksista ilmeni, että noin puolella maamme kaikista lapsettomuusklinikoista on valmiudet ottaa talteen ja säilyttää munasoluja ja munasarjakudosta. Siitä huolimatta ainoastaan kolme klinikkaa ilmoitti pakastaneensa munasarjakudosta yhteensä 18 naiselta vuoden 2011 aikana. On tosin huomattava, että neljä klinikkaa ilmoitti säilyttävänsä kaiken kaikkiaan 158 naisen munasarjakudosta. Viisi klinikkaa ilmoitti pakastaneensa yhteensä kahdeksan naisen munasoluja. Yksi klinikka kertoi odottavansa valtakunnallista ohjeistusta munasolujen ja munasarjakudoksen talteenottamisesta ja säilyttämisestä.

Vuotta 2011 koskevista vuosikertomuksista käy ilmi, että kehityssuunta, jossa yksityiset terveyspalvelut keskittyvät suurille toimijoille, ulottuu nyt myös lapsettomuusklinikoihin. Vuosien 2010 – 2012 aikana viisi yksityistä lapsettomuusklinikkaa on joko fuusioitunut suuriin terveyspalveluyrityksiin tai siirtynyt osittain tai kokonaan niiden omistukseen.

Vuonna 2011 Suomessa toimi 23 hedelmöityshoitoja antavaa terveydenhuollon toimintayksikköä. Niistä 13 oli suurimmissa kaupungeissa toimivia yksityisklinikoita. Julkisen terveydenhuollon puolella hedelmöityshoitoja annettiin maamme jokaisessa viidessä yliopistosairaalassa ja viidessä keskussairaalassa.

Kaikki Suomessa toimivat lapsettomuusklinikat tekevät inseminaatio- eli keinosiemennyshoitoja. Kuusi julkisen sektorin toimintayksikköä ja 12 yksityistä lapsettomuusklinikkaa ilmoittivat vuotta 2011 koskevassa vuosikertomuksessaan tekevänsä inseminaatiohoitojen ohella myös koeputkihedelmöityshoitoja.

Yksi yksityinen lapsettomuusklinikka ilmoitti antavansa hoitoja vain avio- ja avopareille heidän omilla sukusoluillaan. Kaikki muut yksityisklinikat ilmoittivat käyttävänsä hoitoihin myös luovutettuja sukusoluja tai alkioita.

Edellä mainitut tiedot perustuvat hedelmöityshoitoja antavien terveydenhuollon toimintayksiköiden Valviralle lähettämiin, vuotta 2011 koskeviin vuosikertomuksiin. Hedelmöityshoidoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (825/2007) mukaan hedelmöityshoitoja antavien terveydenhuollon toimintayksiköiden on toimitettava Valviralle ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetussa laissa (101/2001) tarkoitettu vuosikertomus samalla, kun kertomus toimitetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Fimea on antanut ohjeet siitä, mitä tietoja vuosikertomukseen sisällytetään. Vuosikertomukset annettiin ensimmäistä kertaa vuodelta 2008.

Lisätietoja:
lakimies Riitta Burrell, puh. 0295 209 534
ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Pirjo Pennanen, puh. 0295 209 533

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hedelmöityshoitoja koskeva tilastoraportti 2010 ja 2011