Valviran esitteitä ja materiaaleja pöydällä.
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Hammasamalgaamin käyttöä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattaminen

Hammasamalgaamin käyttöä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattaminen

30.10.2018 13:11

Valviran ohje 25/2018

Hammasamalgaamin käyttöä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattaminen (pdf)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/852 elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta (EUR-Lex - 32017R0852 - EN - EUR-Lex, ns. elohopea-asetus) säädetään mm. elohopean, elohopeayhdisteiden ja elohopeaseosten käyttöä koskevista toimenpiteistä ja edellytyksistä ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkean tason varmistamiseksi. Elohopea-asetus on velvoittava ja sitä on sovellettu 1.1.2018 alkaen sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 §:ään on lisätty uusi 4 momentti, jonka mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot valvovat elohopea-asetuksen 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja hammasamalgaamin käyttöä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista. Lakimuutos on tullut voimaan 1.9.2018.

Lisätietoja:

lakimies Milla Wartiovaara
puh. 0295 209 425
etunimi.sukunimi@valvira.fi