Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hallinnonalan tulevaisuuskatsaus antaa suuntaa myös Valviran työlle

Hallinnonalan tulevaisuuskatsaus antaa suuntaa myös Valviran työlle

3.10.2014 11:17 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee 3. lokakuuta hallinnonalansa tulevaisuuskatsauksen. Katsauksessa on paljon asioita, jotka liittyvät oleellisesti myös Valviran työhön. Sote-uudistus ja siihen liittyvän valvonta ohjaa Valviran, kuten koko hallinnonalan lähivuosien työtä. Miten Valvira varautuu uudistamaan valvontaansa? Ennakoiva ja nopea reagointi epäkohtiin, potilas- ja asiakaslähtöisyys, valvonnan riskiperusteisuus ja oikea kohdentaminen, riittävä tietopohja ja tietovarannot riskinarviointiin, kehittyvät sähköiset asiointi- ja asianhallintajärjestelmät, valvonnan läpinäkyvyys ja toimintayksiköiden omavalvonnan nostaminen ensisijaiseksi valvontamuodoksi niin, että valvontaviranomainen valvoo omavalvonnan toteutumista – siinä keskeisiä tavoitteita. Työ näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on jo käynnissä.

Valvonnan merkitys korostuu muutosprosesseissa, kuten nyt sote-uudistuksessa. Uudistus sisältää suuria mahdollisuuksia parantaa väestölle tarjottavia palveluja, mutta sitä on osattava ohjata, toteuttaa ja myös valvoa taiten. Suurten muutosten siirtymäkauteen liittyy aina riskejä, joiden hallitsemisessa viranomaisvalvonta on tärkeää. Valvonta luo myös kansalaisten kannalta tärkeää yhteiskunnallista luottamusta. Viime kädessä on oltava joku viranomainen, jonka puoleen voi kääntyä silloin, jos palvelujärjestelmä ei toimi niin kuin sen pitäisi, tai ihminen kokee oikeuksiaan loukatun.

Tulevaisuuskatsauksen mukaan yhteiskuntakehitystä uhkaavat syrjäytyminen ja kasvavat terveyserot sosioekonomisten ryhmien, sukupuolten, valtaväestön ja vähemmistöjen sekä maantieteellisten alueiden välillä. Eriarvoistumisen pysäyttäminen edellyttää universaalia yhteiskuntapolitiikkaa. Valviran lakisääteisenä tehtävänä on ohjata aluehallintovirastoja niiden ohjaus-, lupa- ja ratkaisukäytännöissä niin, että kansalaiset olisivat mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttäjinä, samoin kuin yrittäjät palvelujen tuottajina. Sote-uudistus selkeyttää palvelujen ja niiden tuottajien nykyistä kirjavaa kenttää ja voi näin edistää nykyistä tasapuolisempaa palvelujen tarjontaa.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Marja-Liisa Partanen, puh. 0295 209300
Johtaja Katariina Rautalahti, puh. 0295 209 600