Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Haartmanin ja Malmin päivystysyksiköissä on panostettu monipuolisesti toiminnan kehittämiseen – ruuhkatilanteiden hallinta haasteena

Haartmanin ja Malmin päivystysyksiköissä on panostettu monipuolisesti toiminnan kehittämiseen – ruuhkatilanteiden hallinta haasteena

27.4.2017 09:00 / päivitetty 2.5.2017 10:04 / Uutinen

Valvira ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekivät ohjaus- ja arviointikäynnit Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston Malmin ja Haartmanin päivystysyksiköihin helmikuussa 2017 (Malmi) ja aiemmin syyskuussa 2016 (Haartman). Ohjaus- ja arviointikäynneillä arvioitiin yksiköiden toiminnan organisoimista, asiakas- ja potilasturvallisuutta ja toimintakäytäntöjä.

Hoidontarpeen ja -kiireellisyyden arviointi toimii hyvin

Helsingin kaupunki ja HUS ovat yhteisesti sopineet päivystyksen työnjaosta siten, että leikkaus- tms. toimenpidehoitoa tarvitsevat sekä erityistason erikoissairaanhoitoa vaativat potilaat hoidetaan HUS:ssa. Myös lasten päivystys hoidetaan HUS:n tiloissa, mutta sen lääkäripalvelut tuottaa Helsingin kaupunki. Malmin ja Haartmanin päivystysyksiköt toimivat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksinä. Käyntivolyymit ovat suuria: esimerkiksi Malmin päivystysyksikössä on vuosittain noin 87 000 käyntiä.

Hoidontarpeen ja -kiireellisyyden arviointi (triage) toimii hyvin sekä Malmin että Haartmanin päivystysyksiköissä. Triagen osuvuutta myös seurataan aktiivisesti, mikä on potilasturvallisuuden varmistamisen kannalta tärkeää. Potilastapauksia käydään läpi viikoittain moniammatillisissa triage-palavereissa. Valvontaviranomaiset suosittelevat vastaavaa käytäntöä myös muihin päivystysyksiköihin.

Malmin päivystysyksikössä käytössä oleva elektroninen lääkekaappi -järjestelmä on suositeltava muihinkin terveydenhuollon toimintayksiköihin, ja on tärkeää integroida se myös rakenteilla olevaan Apotti-potilastietojärjestelmään. Elektronisen lääkekaapin avulla voidaan parantaa lääkitysturvallisuutta ja lääkehoidon kokonaislaatua sekä lisätä toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta. Järjestelmä tehostaa myös lääkehoitoon osallistuvien ammattihenkilöiden lääkehoidon toteuttamisen omavalvontaa.

Yksiköiden toimintaa, mm. menettelytapoja, johtamista ja tietojärjestelmien hyödyntämistä, on kehitetty monipuolisesti. Useat erilliset tietojärjestelmät aiheuttavat tällä hetkellä ongelmia, mutta tilanne on korjaantumassa Apotti-järjestelmän käyttöönoton myötä. Vuonna 2016 Malmilla ilmenneet potilaiden epäasianmukaisen kohtelun tapaukset on selvitetty perin pohjin ja tapahtumien jälkeen toimintaa on kehitetty monin eri tavoin. Potilaiden ja omaisten kohtaamisen koulutukseen on panostettu.

Päivystyksen ruuhkatilanteet haasteena

Sekä Malmin että Haartmanin päivystysyksikön vaikuttavan toiminnan kannalta kriittinen haaste on kasvavan potilasmäärän hallinta: molemmissa yksiköissä syntyy ruuhkatilanteita, jotka ovat raskaita sekä potilaille, omaisille että henkilökunnalle. Henkilökunnan määrän riittävyyteen on syytä kiinnittää huomiota jatkossakin. Vaikka yksittäisiin ruuhkatilanteisiin onkin varauduttu, tarvitaan päivystyksen ruuhkien hallintaan alueen koko palveluketjua koskevia toimenpiteitä. Valvira muistuttaa, että STM:n Laatu ja potilasturvallisuus ensihoidossa ja päivystyksessä -suosituksen mukaan kaikkien potilaiden tulisi päästä triage-arvioon noin 10 minuutissa ja lääkärin arvioon alle 2 tunnissa. Huomiota on syytä kiinnittää myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhä tiiviimpään integraatioon.

Vaaratapahtumailmoitukset (ns. HaiPro-ilmoitukset) käsitellään molemmissa yksiköissä systemaattisesti. Yksiköiden omavalvonnan kehittämiseksi edelleen valvontaviranomaiset kannustavat keräämään kaikki eri potilasturvallisuustietolähteet (esim. potilasvakuutus- ja valvontaviranomaispäätökset sekä potilasasiamiehellä olevat tiedot) yhteen ja käsittelemään ne määrävälein kootusti koko henkilöstön kanssa.

Päivystystoiminnan valvonta on yksi vuosien 2016–2017 suunnitelmallisen sote-valvonnan painopisteistä. Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat vuoden 2017 aikana nelisenkymmentä yhteistä sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman toimeenpanoon liittyvää tilaisuutta.

 

Lue lisää:
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019
Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo17

 

Lisätietoja Valvirassa:

Keijo Oikarinen, ylitarkastaja
puh. 0295 209 430

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi


Lisätietoja Etelä-Suomen aluehallintovirastossa:

Aino Mäkitalo, terveydenhuollon ylitarkastaja
puh. 0295 016 542

Jaana Mäkelä, aluehallintoylilääkäri
puh. 0295 016 172

etunimi.sukunimi(at)avi.fi

2.5.2017 Päivystyksen työnjakoa koskevaa kappaletta tarkennettu lasten päivystyksen osalta.