Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ftalaattien käyttöä rajoitetaan terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Ftalaattien käyttöä rajoitetaan terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

19.2.2016 09:32 / Uutinen

Ympäristöministeriön 1. helmikuuta 2016 voimaan tulleella asetuksella (57/2016) on myönnetty kaksi uutta poikkeusta, jotka sallivat RoHS-lainsäädännössä rajoitettujen aineiden käytön tietyissä terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Nämä poikkeukset ovat lyijyn käyttö in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden polyvinyylikloridisensoreissa ja elohopean käyttö suonensisäisen ultraäänikuvauksen järjestelmissä. Poikkeukset astuivat voimaan 1.2.2016.

Asetuksella rajoitetaan myös neljän muovien pehmennysaineena käytetyn ftalaatin käyttöä terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Nämä neljä ftalaattia (Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP), butyylibentsyyliftalaatti (BBP), dibutyyliftalaatti (DBP) ja di-isobutyyliftalaatti (DIBP)) on luokiteltu lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi. Aineet kuuluvat EU:n kemikaalilain (REACH-asetus) luvanvaraisten aineiden luetteloon, ja niiden käytölle on haettava lupaa Euroopan kemikaalivirastolta.

Nyt asetetut rajoitukset koskevat 22.7.2019 alkaen markkinoille saatettavia sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä tarkkailu- ja valvontalaitteita rajoitukset alkavat koskea 22.7.2021 lähtien.

Kadmiumin, lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin, polybromattujen bifenyylien (PBB) ja polybromattujen difenyylieetterien (PBDE) käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on rajoitettu 22.7.2014 alkaen markkinoille saatetuissa terveydenhuollon laitteissa ja tarkkailu- ja valvontalaitteissa. In vitro -diagnostiikkalaitteita rajoitukset koskevat 22.7.2016 alkaen. Aktiiviset implantoitavat terveydenhuollon laitteet on rajattu soveltamisalan ulkopuolelle.

RoHS-laki rajoittaa vaarallisten aineiden käyttöä terveydenhuollon laitteissa. Ympäristöministeriö vastaa RoHS-lainsäädännön valmistelusta ja lain koordinoinnista Suomessa. Valvira valvoo niitä RoHS-lainsäädännössä olevia vaatimuksia, jotka koskevat terveydenhuollon laitteita.

Lue lisää:
RoHs-laista Valviran verkkosivuilla

Lisätietoja:

Risto Joro, yli-insinööri
puh. 0295 209 565

Heikki Mattlar, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 506

etunimi.sukunimi@valvira.fi