Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null EOA:n kannanotto: Terveydenhuollon toimintayksiköllä ei ole oikeutta kaavamaisesti puhalluttaa kaikkia tapaturmapotilaita

EOA:n kannanotto: Terveydenhuollon toimintayksiköllä ei ole oikeutta kaavamaisesti puhalluttaa kaikkia tapaturmapotilaita

24.3.2014 16:10 / Uutinen

Eduskunnan oikeusasiamies on 11.12.2013 antanut päätöksen (dnro 3586/4/12) kansalaisen tekemään kanteluun, jossa kansalainen arvosteli erään terveyskeskuksen menettelyä puhalluttaa kaikki päivystykseen tulevat tapaturmapotilaat.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kannanoton mukaan terveydenhuollon toimintayksiköllä ei ole oikeutta kaavamaisesti puhalluttaa kaikkia tapaturmapotilaita. Oikeusasiamies on perustellut kannanottoaan seuraavasti:

Potilaan terveydentilasta johtuvan hoidon tarpeen arvioinnin tulee perustua lääketieteellisesti hyväksyttyihin kriteereihin kunkin potilaan kohdalla. Potilaalle tehtävien tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden on oltava lääketieteellisesti perusteltuja. Toimenpiteet on valittava kunkin potilaan kohdalla siten, että potilaan oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon toteutuu potilaslaissa tarkoitetulla tavalla ja että ne ovat suhteessa niillä tarkoitettuun hyötyyn. Toimenpiteillä ei voi puuttua potilaan koskemattomuuteen enempää kuin se on kussakin tilanteessa välttämätöntä.

Niissäkin yksittäistapauksissa, joissa puhalluttaminen arvioidaan lääketieteellisesti perustelluksi toimenpiteeksi, sen on tapahduttava potilaslain 6 §:n mukaisesti yhteisymmärryksessä potilaan kanssa ja siis hänen suostumuksellaan. Potilaalla on oikeus kieltäytyä puhaltamisesta. Kieltäytyminen ei saa johtaa potilaan hoitamatta jättämiseen.

Puhalluttaminen merkitsee puuttumista potilaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyden suojaan, ja sen on oltava potilaslaissa tarkoitetulla tavalla lääketieteellisesti perusteltua kussakin yksittäisessä potilastilanteessa. Oikeusasiamies korosti sitä, että potilaalla on oikeus terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon siitä riippumatta, onko hän päihtynyt vai ei.

Valvira on antanut asiassa oikeusasiamiehelle lausunnon. Valvira on todennut oikeusasiamiehelle antamassaan lausunnossa muun muassa, että se pitää toimia alkoholihaittojen ehkäisemiseksi ja välttämiseksi tärkeinä, koska alkoholin suurkulutus on monien terveydellisten ongelmien ja usein myös tapaturmien taustalla. Valvira on todennut, että hyvään hoitokäytäntöön ja terveydenhuollon ammattihenkilötoimintaan kuuluu selvittää potilaan esitiedot riittävässä laajuudessa ja kartoittaa potilaan kliininen tila.

Tapaturmapotilaiden, kuten muidenkin potilaiden, kohdalla on usein perusteltua selvittää myös päihdeanamneesi, alkoholi mukaan lukien, koska sillä voi olla suuri merkitys oikeaan diagnoosiin pääsemisen, hoitoratkaisujen ja jatkohoidon kannalta. Myös uloshengityksen alkoholipitoisuuden määrittäminen (puhalluttaminen) potilaan kliinisen tilan selvittämiseksi on useissa tilanteissa lääketieteellisesti perusteltua, vaikka kaikkia tapaturmapotilaita ei tule kaavamaisesti puhalluttaa. Puhalluttamista tulee käyttää myös tilanteissa, joissa ei varsinaisesti epäillä potilaan olevan päihtynyt, mutta mahdollisen päihtymyksen poissulkeminen on potilaan hoidon kannalta tarpeellista.

Lisätietoja:

ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos Helena Mönttinen, puh. 0295 209 404

Linkki eduskunnan oikeusasiamiehen päätökseen:

Terveyskeskuksella ei ollut oikeutta puhalluttaa kaavamaisesti tapaturmapotilaita / En hälsovårdscentral hade inte rätt att schematiskt ta utandningsprov på olycksfallspatienter