Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vireille tulleissa sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asioissa kasvua vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla

Vireille tulleissa sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asioissa kasvua vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla

21.9.2016 15:02 / päivitetty 4.10.2016 12:21 / Uutinen

Valviraan ja aluehallintovirastoihin tuli vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla vireille yhteensä 2 296 sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta-asiaa. Vireille tulleista asioista kaksi kolmasosaa (1 525) koski terveydenhuoltoa ja kolmasosa (771) sosiaalihuoltoa. Valvontaviranomaiset ratkaisivat ajanjaksona 1–6/2016 yhteensä 2 428 valvonta-asiaa.  Valvonta on käynnistynyt kantelun, valvontaohjelman, valvontaviranomaisen oma-aloitteisuuden, ulkopuolelta tulleen ilmoituksen tms. kautta tai esim. poliisin tai eduskunnan oikeusasiamiehen lausuntopyyntönä.

Verrattaessa tilannetta vuodentakaiseen vireille tulleiden asioiden määrä on kasvanut ajanjaksolla 1–6/2016 reilulla sadalla tapauksella. Puolivuotiskausina 1–6/2012 – 1–6/2016 vireille tulleiden asioiden määrä on kasvanut yli 15 prosenttia. Valvontaviranomaiset ovat kuitenkin pystyneet vastaamaan kasvaneisiin valvonta-asioiden määriin tehostamalla toimintaansa, eivätkä valvonta-asioiden käsittelyajat ole pidentyneet.

Valviran ja aluehallintovirastojen ratkaisemat valvonta-asiat painottuivat terveydenhuollossa eri asioihin. Valvirassa ratkaistut valvonta-asiat painottuivat ulkopuolelta saadun ilmoituksen ym. perusteella vireille tulleisiin asioihin sekä oma-aloitteisesti vireille otettuihin asioihin. Nämä muodostivat noin puolet (47 %) kaikista ratkaistuista asioista ajanjaksolla 1–6/2016. Kantelut muodostivat 43 % ratkaisuista, lausuntoasiat puolestaan 9 %. Samana ajanjaksona aluehallintovirastojen terveydenhuollon ratkaisut painottuivat pääosin kanteluihin, jotka muodostivat 71 % kaikista ratkaisuista. Sosiaalihuollossa vastaava luku aluehallintovirastoissa oli 65 %.

 

Terveydenhuollossa tilastokärkinä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon avo- ja osastohoito

Puolivuotiskautena 1–6/2016 ratkaistiin 1 668 terveydenhuollon valvonta-asiaa. Valvonta kohdistui varsinkin perusterveydenhuollossa annettuun avo- ja osastohoitoon sekä erikoissairaanhoidossa annettuun somaattiseen/fyysiseen avo- ja osastohoitoon. Melkein puolet valvontapäätöksistä koski näitä toimialoja. Myös puolivuotiskausina 1–6/2012 – 1–6/2015 valvonta on kohdistunut usein näihin toimialoihin.

Kuva taulukosta toimialan mukaan

Pääasiallisimpia syitä valvontaan 1–6/2016 olivat muu hoito- tai menettelytapavirhe, diagnoosin/hoidon viivästyminen sekä ammatillinen terveydentila/toimintakyky. Nämä muodostivat lähes puolet pääasiallisista syistä. Myös aiempina puolivuotiskausina valvonta käynnistyi usein samojen syiden vuoksi.

Kuva taulukosta pääasiallisen syyn mukaan

Valvonta johti 1–6/2016 toimenpiteisiin suurimmassa osassa tapauksia (69,7 %). Yleisimpinä toimenpiteinä olivat kirjevastaus, siirto toimintayksikköön käsiteltäväksi muistutuksena sekä huomion kiinnittäminen. Aiempina puolivuotiskausina yleisimpinä toimenpiteinä olivat huomion kiinnittäminen sekä käsityksen ilmaiseminen. Muutokset trenditiedoissa selittyvät tilastoinnin tarkennuksella. Tarkennuksen myötä valvontaratkaisuista on voitu tilastoida myös kirjevastaukset sekä siirrot.

Sosiaalihuollossa valvonta on kohdistunut lastensuojelussa, vanhustenhuollossa ja toimeentulotuessa kohdattuihin ongelmiin

Puolivuotiskautena 1–6/2016 ratkaistiin 760 sosiaalihuollon valvonta-asiaa. Valtaosa päätöksistä (67,3 %) koski lastensuojelua, vanhustenhuoltoa sekä toimeentulotukea. Suurin osa valvonnasta kohdistui näihin toimialoihin myös ajanjaksona 1–6/2012 – 1–6/2015.

Pääasialliset syyt valvontaan vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla olivat palvelun laatu ja sisältö, menettelytapavirhe sekä käsittelyaika/määräaika. Myös aiempina puolivuotiskausina nämä kolme tekijää ovat muodostaneet suurimman osan (66–83 %) pääasiallisista syistä.

Diagrammikuva Valviran ja avien ratkaisemista sosiaalihuollon valvonta-asioista

 

Valvonta johti 1–6/2016 toimenpiteisiin suurimmassa osassa tapauksista (68,9 %). Yleisimpinä toimenpiteinä olivat huomion kiinnittäminen, kirjevastaus sekä siirto toimintayksikköön käsiteltäväksi muistutuksena. Aiempina pulivuotisjaksoina yleisimpinä toimenpiteinä olivat huomion kiinnittämisen lisäksi huomautus sekä käsityksen ilmaiseminen. Muutokset trenditiedoissa selittyvät tilastoinnin tarkennuksella. Tarkennuksen myötä valvontaratkaisuista on voitu tilastoida myös kirjevastaukset sekä siirrot.

Lue lisää

Valviran terveydenhuollon valvontatilastot sekä tarkemmat tilastot Valviran ja aluehallintovirastojen valtakunnallisista valvonta-asioista

Valviran sosiaalihuollon valvontatilastot sekä tarkemmat tilastot Valviran ja aluehallintovirastojen valtakunnallisista valvonta-asioista

Valvontatiedot tutkimuskäytössä

Valviran tietovarannot

Lisätietoja

Mikko Kareinen, suunnittelija
Puh. 0295 209 609

Tarja Holi, johtaja (terveydenhuolto)
Puh. 0295 209 400

Eine Heikkinen, ryhmäpäällikkö, sosiaalineuvos (sosiaalihuolto)
Puh. 0295 209 323

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Uutista on päivitetty 4.10.2016. Laskentakaavassa olleen virheen vuoksi Valviraan ja AVIin vireille tulleiden asioiden määrä on muuttunut. Oikea vireille tulleiden määrä on 2 296 aiemmin uutisoidun 2 643 tapauksen sijaan. Korjaus koskee vain ajanjakson 1-6.2016 tietoja eikä vaikuta koko vuoden sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatilastoihin. Korjauksen johdosta myös uutisen otsikkoa on muutettu.