Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Englannista rohkaisevia tuloksia valvonnan vaikuttavuudesta

Englannista rohkaisevia tuloksia valvonnan vaikuttavuudesta

Riitta Aejmelaeus 17.5.2017 / päivitetty 29.5.2017 12:47

Valvira on mukana Euroopan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaisten (EPSO) toiminnassa. EPSO tapasi Englannin sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta vastaavan Care Quality Commissionin (CQC) asiantuntijoita 24.–25.4.2017.

CQC on terveydenhuollon ja aikuisten sosiaalihuollon toimintayksiköiden valvonnasta vastaava viranomainen Englannissa. Se rekisteröi palveluntuottajat, jotka täyttävät sen asettamat standardit. Se valvoo ja tarkastaa palveluja sekä julkaisee raportteja palvelujen laadusta. CQC on kehittänyt neliportaisen palvelujen laadunarvioinnin asteikon. Palvelut luokitellaan erinomaisiksi, hyviksi, parannusta vaativiksi tai puutteellisiksi. Arviointi perustuu siihen, miten turvallisia, tehokkaita, hyvin johdettuja ja potilaan tai asiakkaan tarpeisiin vastaavia palvelut ovat, ja miten hyvin hoito- ja hoivatyö on toteutettu.

Luottamus rakentuu toimijoiden välisessä vuoropuhelussa

EPSO:n ja CQC:n kokouksessa keskusteltiin muun muassa eri toimijoiden – viranomaisten ja kansalaisten ja toisaalta viranomaisten ja toimintayksiköiden – välisen luottamuksen merkityksestä valvontaviranomaisten työn kannalta. On näyttänyt siltä, että toimijoiden välinen luottamus lisää avoimuutta ja parantaa siten palveluiden laatua. Pohdittiin myös, milloin kannattaa ottaa laajaa asiantuntemusta mukaan valvontakäynneille.

Luottamus rakentuu toimijoiden välisessä vuoropuhelussa

Yhä integroituneemmat hoito- ja hoivaprosessit edellyttävät monialaista osaamista, jotta tunnistetaan palveluntuotannon eri tasoilla ilmenevät ongelmat ja niistä vastuussa olevat tahot. Toisaalta on myös paljon tilanteita, joissa pienemmilläkin resursseilla päästään toivottuun tulokseen. Palvelujen tuottajien, käyttäjien ja valvovan viranomaisen välillä tarvitaan aktiivista vuoropuhelua. Yksittäisen palvelujen käyttäjän voi olla vaikeata ymmärtää, että hänen ainutkertainen kokemuksensa palvelujen laadun ongelmista ei aina vastaa kokonaisuutta arvioivan viranomaisen näkemystä.

Palveluntuottajien rekisteröityminen ja oman toiminnan arvioiminen paransivat laatua

CQC on juuri julkaissut raportin oman työnsä vaikuttavuudesta. Raportin mukaan CQC:n toiminta on parantanut palvelujen laatua. Kolme neljäsosaa rekisteröityneistä palveluntuottajista oli sitä mieltä, että rekisteröityminen ja oman toiminnan arvioiminen CQC:n standardien mukaan oli vaikuttanut laatuun myönteisesti. CQC:n nettisivuilla julkaistavia eri yksiköiden tarkastusraportteja oli ladattu noin 1,5 miljoonaa kertaa vuosina 2015–2016. Raportteja olivat lukeneet sekä toimintayksiköt että yksityiset kansalaiset. Niitä oli myös käytetty palvelujen valinnan tukena sekä yksiköiden johtamisen arvioinnissa.

CQC on antanut neliportaiseen asteikkoonsa perustuvan arvion yli 26 000:lle sosiaali- ja terveydenhuollon yksikölle. Arvioidakseen oman tarkastustoimintansa vaikuttavuutta CQC analysoi antamansa arviot ja itselleen kerääntyneen tiedon, keräsi seurantatietoa tuottajilta, palvelujen käyttäjiltä ja kansalaisilta sekä teetti ulkopuolisen arvion 27 valvontatapauksesta.

Tulokset toiminnan vaikuttavuudesta olivat rohkaisevia. Vuoden 2016 loppuun mennessä 79 % niistä sosiaalihuollon toimintayksiköistä, joiden toiminta oli arvioitu puutteelliseksi, oli korjannut toimintaansa ja saanut paremman arvion. Heikoimman arvion saaneista 11:stä sairaalasta yhdeksän kohensi toimintaansa ja kolme sai uudeksi arvioksi hyvän. Puutteellisiksi todetuista yleislääkärin vastaanotoista 78 % arvioitiin seurantakäynnillä paremmiksi. Kävi kuitenkin ilmi, että toiminnan kohenemiseen vaadittava aika vaihtelee suuresti eri yksiköiden välillä: joidenkin osalta tarvitaan vuosi, jotkut yksiköt tarvitsevat kolme vuotta ja jotkut vielä sitäkin pidemmän ajan. Jotkut yksiköt olivat myös pitäneet tarkastuksia raskaina ja aikaa vievinä ja kokeneet, että epäsuotuisa arvio laski henkilökunnan työmotivaatiota kehittämistä vaikeuttavalla tavalla. Pääsääntöisesti arviointeja kuitenkin pidettiin hyödyllisinä ja motivoivina.

Valvonnan vaikuttavuuden arviointi on erittäin tärkeää. CQC:sta saadut kokemukset osoittavat, että systemaattisesti toteutettu valvonta on vaikuttavaa.

Riitta Aejmelaeus

ylilääkäri

Kommentit (1)

Lisää kommentti
Vaikuttavuutta toimintaan 21.6.2017 11:01 1
Tällaista tarvitaan myös Suomeen. Myös terveydenhuoltoa tulee valvoa samansisältöisin mittarein. Esimerkiksi kuntoutus on nyt yhteisenä puheenaiheena. Kuntoutuksena esitetään nyt kaikenlaista toimintaa, jossa kuitenkin varsinaisen kuntouttavan, kuntoutuksen ammattilaisten ohjaaman toiminnan määrä ja laatu voi olla mitätöntä.