Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Det viktigaste i de restriktioner som införts vid vårdhem är samarbetet med läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar

Det viktigaste i de restriktioner som införts vid vårdhem är samarbetet med läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar

Markus Henriksson 16.2.2021 / päivitetty 16.2.2021 17:09

På grund av coronapandemin har vi nu i ett år levt i exceptionella tider. Hittills har Finland klarat sig mycket bra, men det effektiva arbetet för förebyggandet av smittor måste fortsättas för att smittläget inte ska försämras. En stor utmaning i detta arbete har varit balansgången mellan fördelar och nackdelar. Förebyggande av smittor med nödvändiga restriktioner medför även nackdelar som bör minimeras till varje pris.

Under 2020 behandlade Valvira och regionförvaltningsverken särskilt många restriktioner som riktades till klienter inom socialvården. Den största klientgruppen inom socialvården är äldre som bor på vårdhem och hör till riskgruppen för den svåraste covid-19-sjukdomen. Det är viktigt att dessa äldre och personalen vid vårdhemmen skyddas mot smittor. I många europeiska länder har detta misslyckats – ett stort antal äldre har avlidit och hela verksamhetsenheter har till och med fallit ihop så att äldre har övergivits helt. Till all lycka har något liknande inte inträffat i Finland.

Vi har genom restriktioner i en stor omfattning lyckats förebygga smittspridning. Restriktionerna har å andra sidan orsakat till exempel ensamhet och därmed lidande. Ofta har restriktionerna även kränkt självbestämmanderätten, till och med i onödan. Riksdagens biträdande justitieombudsman, Valvira och regionförvaltningsverken fäste avseende vid detta redan på våren och försommaren 2020. I samarbete med Valvira och regionförvaltningsverken utarbetade vi till kommunerna en anvisning, där vi påminner om att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter inte ska begränsas onödigtvis eller på ett lagstridigt sätt. Restriktioner är viktiga, men de ska genomföras ändamålsenligt och med beslut av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Vi fortsatte den aktiva styrningen i denna fråga i början av hösten. Utifrån antalet tillsynsärenden som anhängiggjordes verkar det som om situationen förbättrades under hösten jämfört med våren. I slutet av november gjorde vi en enkät till vårdhem. På enkäten svarade över 1 000 verksamhetsenheter. Materialet är omfattande även från ett internationellt perspektiv. På grundval av enkätsvaren är restriktionerna i största delen av vårdhemmen ändamålsenliga, och samarbetet med läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen välfungerande.

Enligt en omfattande granskning som Valviras systerverk IVO gjort i Sverige har samarbetet mellan sjuk- och hälsovården och vårdhemssektorn lyckats klart sämre, vilket myndigheter och utredare i Sverige även har riktat mycket kritik mot. Vi hoppas att situationen där har förbättrats och kommer att förbättras ytterligare.

Utifrån vår utredning har mycket fint arbete gjorts vid vårdhemmen i Finland vad gäller egenkontrollen i anknytning till restriktionerna och till exempel praxisen kring anhörigbesök samtidigt som hälsosäkerheten har säkerställts. Å andra sidan visade vår utredning att läget i många enheter inte är bra, varken inom den offentliga eller den privata sektorn.

Serviceproducenter och kommuner som har organiseringsansvar bör genom egenkontroll och i samarbete med oss tillsynsmyndigheter identifiera de enheter, vars situation kräver åtgärder. I denna identifiering är de initiativ till tillsyn som klienter, deras närstående, personalen och organisationer lämnar viktiga.

Alla innovationer för att trygga självbestämmanderätten och samtidigt hälsosäkerheten för klienter och patienter inom social- och hälsovården har säkert inte ännu tagits fram. Nu är det bra att dela med sig erfarenheter av lyckade lösningar mellan organisationerna.

Markus Henriksson

Markus Henriksson

Överdirektör

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.