Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Attendo on onnistunut kehittämään vanhuspalvelujaan, mutta epäkohtien korjaaminen jatkuu

Attendo on onnistunut kehittämään vanhuspalvelujaan, mutta epäkohtien korjaaminen jatkuu

29.6.2021 11:15 / Tiedote

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on tehnyt päätöksen Attendo Suomi Oy:n konsernin vanhustenhuollon ympärivuorokautisia asumispalveluja koskevassa laajassa jatkovalvonta-asiassa. Päätöksen mukaan Attendon palvelujen tuottajat ovat valtakunnallisesti ryhtyneet laajamittaisiin ja oikeasuuntaisiin toimenpiteisiin, mutta Valvira edellyttää konsernilta edelleen omavalvonnan vahvistamista sekä kehittämistyön ja korjaustoimenpiteiden toimeenpanoa tehokkaasti ja vaikuttavasti. Kehittämis- ja laatutyön sekä korjaustoimenpiteiden täytyy näkyä yksittäisten yksiköiden toiminnassa ja asiakkaiden arjessa. Toiminnassa on myös huomioitava lokakuussa 2020 voimaan tullut vanhuspalvelulain muutos, jonka toimeenpanoon Valvira ja aluehallintovirastot ovat antaneet runsaasti ohjausta ja neuvontaa. Valvira korostaa, että Attendon palvelujen tuottajien on muun lainsäädännön ohella erityisesti noudatettava vanhuspalvelulain uusia säännöksiä.

Valvira antoi helmikuussa 2020 Attendo Oy:lle, Attendo Mi-Hoiva Oy:lle ja muille Attendon alaisille osakeyhtiöille määräyksen poistaa toiminnassa havaitut puutteet ja epäkohdat. Useissa vanhustenhuollon yksiköissä oli todettu asiakasturvallisuutta vakavasti vaarantavia epäkohtia, jotka liittyivät omavalvonnan puutteelliseen toimeenpanoon, asiakkaiden palvelujen tarpeisiin nähden liian vähäiseen henkilöstön määrään, työtehtävien organisointiin, vastuuhenkilöiden tehtäviin, lääkitysturvallisuuteen sekä epäasianmukaisiin itsemääräämisoikeuden rajoittamistoimenpiteisiin. Määräyksen jälkeen Valvira on jatkanut valvontaa ja saanut Attendolta yksityiskohtaisen selvityksen toimenpiteistä toiminnan korjaamiseksi ja muuttamiseksi määräyksen mukaiseksi.

Vanhuspalvelulain noudattaminen erityisen tärkeää

Attendo on pääosin toteuttanut omavalvontasuunnitelmien laatimista koskevat Valviran edellyttämät toimenpiteet. Suunnitelmien toimeenpanossa on silti vielä paljon kehitettävää. Valvira edellyttää, että Attendo varmistaa laadukkaat ja turvalliset palvelut omavalvontatoimenpiteillä erityisesti ongelmallisimmissa yksiköissä. Tällaisia yksiköitä on enimmäkseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Attendo ei ole täysin kyennyt korjaamaan toimintaansa palvelutarpeen mukaisen henkilöstön varmistamiseksi. Valvira korostaa, että henkilöstön määrän ja rakenteen täytyy aina vastata asiakkaiden palvelutarpeita vanhuspalvelulain mukaisesti. Attendon on huolehdittava siitä, että yksikössä on asiakkaiden tarpeisiin ja määrään nähden riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä jokaisessa työvuorossa.

Ehdoton edellytys turvallisten palvelujen toteuttamiselle on, että sekä välittömään asiakastyöhön että välilliseen työhön on varattu osaava ja riittävä henkilöstö. Lisäksi vanhuspalvelulaissa säädetyn mukaisesti välittömän asiakastyön ja välilliseen työhön kuuluvat tehtävät tulee erottaa toisistaan.

Asiakkaiden itsemääräämisoikeutta koskevat rajoittamiskäytänteet ja niitä koskevat ohjeistukset ovat Valviran saaman selvityksen mukaan pääosin asianmukaiset ja vastanneet Valviran määräystä. Myös lääkitysturvallisuus on parantunut.

Valvira seuraa jatkossakin toiminnan kehittymistä yhteistyössä Attendon ja muiden valvontaviranomaisten kanssa. Erityisesti Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella tilanne vaikuttaa valvontatietojen perusteella edelleen huolestuttavalta. Lisäksi usean Attendon konserniin kuuluvan yksittäisen toimintayksikön valvonta-asian käsittely on edelleen kesken eri puolilla Suomea. Kunnat ja aluehallintovirastot jatkavat niiden valvontaa. Kantelu- ja valvonta-asiat ovat kuitenkin määräyksen antamisen jälkeen valtakunnallisesti vähentyneet.

Lisätietoja:

Lakimies Reija Kauppi, 0295 209 429

Ylitarkastaja Mervi Kolari, 0295 209 341 (lääkehoitoa koskevat kysymykset)

Päätöslyhennelmä Attendo Suomi Oy:n jatkovalvonta-asiasta (pdf)

Uutinen 20.2.2020: Valvira määrää: Puutteet ja epäkohdat korjattava kattavasti Attendo Oy:n, Attendo Mi-Hoiva Oy:n ja muiden Attendon alaisten osakeyhtiöiden vanhustenhuollon yksiköissä (valvira.fi)