Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Asiakkaiden oikeusturva vaarantuu toimeentulotuen käsittelylle asetettujen määräaikojen ylittyessä useimmissa kunnissa - valvonta alkaa

Asiakkaiden oikeusturva vaarantuu toimeentulotuen käsittelylle asetettujen määräaikojen ylittyessä useimmissa kunnissa - valvonta alkaa

4.7.2014 10:23 / Uutinen

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotukilaissa on säädetty ehdottomat määräajat toimeentulotukihakemusten käsittelylle. Kiireelliset hakemukset pitää käsitellä joko samana tai seuraavana päivänä ja muut viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.

Määräaikoja koskevat säännökset ovat olleet toimeentulotukilaissa jo vuodesta 2008. Kantelut ja epäkohtailmoitukset ovat osoittaneet, että kaikissa kunnissa ei ole pystytty kuitenkaan turvaamaan toimeentulotuen viivytyksetöntä käsittelyä. Toimeentulotuen määräaikojen valvonnan tehostamiseksi toimeentulotukilakiin lisättiin vuoden 2014 alusta uusi pykälä (14 b), jonka mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pyytää kunnilta tai kuntayhtymiltä kaksi kertaa kalenterivuodessa toimeentulotuen käsittelylle säädettyjen määräaikojen toteutumisen seurannan ja valvonnan kannalta välttämättömät tiedot ja luovuttaa ne Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle sen valtakunnallista ohjaus- ja valvontatehtävää varten.

THL:n tekemän ensimmäisen tiedonkeruun perusteella, joka koski huhtikuun 2014 tilannetta, useimmissa kunnissa lakisääteiset määräajat ylittyivät. Valvira pitää tilannetta huolestuttavana kehityssuuntana asiakkaiden oikeusturvan kannalta, koska päätöksen viivästyminen voi johtaa asiakkaan kannalta taloudellisesti kohtuuttomiin tilanteisiin.

Erittäin huolestuttavaa on se, että määräaikojen ylityksiä oli edelleen myös niissä kunnissa, joihin on kohdistettu jo aiemmin aluehallintovirastojen valvontatoimenpiteitä. Laissa säädettyjä määräaikoja ei voida ylittää, vaan kuntien on kohdennettava voimavarojaan ja järjestettävä toimintansa siten, että lakisääteiset tehtävät pystytään hoitamaan.

Aluehallintovirastot ja Valvira käynnistävät ohjaus- ja valvontatoimenpiteet elokuun loppuun mennessä niissä kunnissa, joissa lakisääteiset määräajat ovat ylittyneet. Valvonnan vaikuttavuutta seurataan THL:n seuraavan, lokakuussa toteutettavan, tiedonkeruun avulla.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Lilli Autti, puh. 0295 209605
ylitarkastaja Elina Uusitalo, puh.0295 209334

Toimeentulotuen määräaikojen noudattaminen, valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Suunnitelmaperusteisen valvonnan toimeenpano vuodelle 2014