Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Asiakasraati osana valvonnan kehittämistä

Asiakasraati osana valvonnan kehittämistä

Satu Räsänen 4.10.2019 / päivitetty 5.2.2021 12:59

Pohjoismaisten sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaisten konferenssissa 26.–27.9.2019 Malmössä pohdittiin yhdessä keinoja potilaiden ja asiakkaiden äänen vahvistamiseksi viranomaisvalvonnassa. Yksi keino on asiakkaiden kuuntelu asiakasraadin avulla. Asiakasraateja käytetään nykyään yleisesti sote-toimintayksiköissä, kuten sairaaloissa, osana asiakaslähtöistä kehittämistä, mutta valvontaviranomaisen toiminnassa raatien käyttö on vielä suhteellisen harvinaisia. Esimerkkiä voidaan ottaa Norjasta: Valviran norjalainen sisarvirasto Helsetilsynet (The Norwegian Board of Health Supervision) perusti vuonna 2018 viranomaisen ja sote-järjestöjen yhteisen kehittämisryhmän, asiakasraadin (user council).

Helsetilsynetin asiakasraati koostuu 11 jäsenestä, jotka edustavat suuria ns. sote-kattojärjestöjä. Toiminnassa ovat näiden kattojärjestöjen kautta mukana kaikki merkittävät asiakas- ja potilasjärjestöt. Toiminnan ulkopuolelle on rajattu työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, joilla on omat vaikuttamisen väylänsä. Asiakasraati on kokoontunut tänä vuonna neljä kertaa. Vastoin valvontaviranomaisen ennakko-odotuksia asiaa on ollut paljon ja tulevaisuudessa kokoontumiskertoja on lisättävä. Toiminta on käynnistynyt viranomaisen ja asiakkaiden toisiinsa tutustumisella ja yhteisen terminologian löytämisellä sekä yhteisten toimintatapojen hiomisella.

Asiakasraadin tavoitteena parempi asiakas- ja potilasturvallisuus

Asiakasraadin tavoitteena on parantaa sote-palveluiden asiakas- ja potilasturvallisuutta. Tavoitteeseen pyritään mm. kuulemalla raadin näkemyksiä suunnitelluista valvontakohteista, valvontamenetelmistä ja viranomaisen asiakirjojen ymmärrettävyydestä. Asiakasraati on myös käsitellyt ns. linjaavia, anonymisoituja valvontatapauksia ja niistä määrättäviä sanktioita. Asiakas- ja potilasturvallisuuden lisäksi asiakasraati edistää hallinnon avoimuutta. Tarkoituksena on, että viranomainen kuulee asiakkaiden ja potilaiden näkemyksiä ja ottaa ne valvonnalle sopivalla tavalla huomioon osana päätöksentekoaan.

Asiakasraadin rooli on olla neuvoa-antava elin. Jäsenet valitsivat keskuudestaan itselleen puheenjohtajan. Viranomainen fasilitoi kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät valvontatapaukset. Työskentelynsä alkumetreillä asiakasraati on aktiivisesti seurannut toimintansa vaikutuksia arvioimalla, miten valvonta on muuttunut. Raati myös edellyttää viranomaiselta jatkuvaa palautetta raadin toiminnasta; vain näin raati voi kehittyä. Vuoden toimimisen jälkeen yhteinen tilannekuva on kehittynyt: viranomaisella ja raadilla on jaettu näkemys siitä, millainen on laadukas sote-palvelu.

Asiakasraadin vuorovaikutteinen toimintamalli avaa näkökulmia ja mahdollistaa molemminpuolisen oppimisen     

Myös viranomainen pohtii asiakasraadin kuulemismenettelyä ja raadin näkemyksien huomioon ottamisen tapoja. Aidon osallisuuden edellytys on oikea ajoitus: esimerkiksi liian pitkälle valmisteltuun päätökseen on mahdotonta enää loppusuoralla vaikuttaa.

Asiakkaat luovat valvontaviranomaiselle olemassa olon oikeutuksen. Asiakasraadin vuorovaikutteinen toimintamalli avaa näkökulmia ja mahdollistaa molemminpuolisen oppimisen. Voidaan kuitenkin kysyä, tuoko tämän tyyppinen rakenne riittävällä tavalla myös pienten järjestöjen äänen mukaan valvontaan, tai tukeeko järjestötason vaikuttaminen yksittäisen asiakkaan tai potilaan osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Asiakasraadin toiminnan vaikuttavuuden kehittämiselle luo hyvän pohjan asiakasraadin jäsenten ja valvontaviranomaisen yhteinen tavoite – sote-palveluiden asiakas- ja potilasturvallisuuden parantaminen.  

Valvira uudistaa parhaillaan strategiaansa. Nyt on hyvä hetki pohtia sitä, mikä on valvonnalle parhaiten soveltuva tapa vahvistaa potilaiden ja asiakkaiden osallisuutta. Asiakasraati on yksi mahdollisuus.

Satu Räsänen

Satu Räsänen

ylitarkastaja

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.