Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ammattihenkilöiden riittävä kielitaito on voitava varmistaa, toteaa Valvira lausunnossaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muutosesityksestä

Ammattihenkilöiden riittävä kielitaito on voitava varmistaa, toteaa Valvira lausunnossaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muutosesityksestä

9.10.2015 08:00 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Valviralta lausuntoa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin tehtävistä muutoksista 8.10.2015 mennessä. Laissa ehdotetaan mm. säädettäväksi kielitaidon tarkistamisesta myönnettäessä EU- tai ETA-valtion kansalaiselle ammatinharjoittamisoikeus, hälytysmekanismista, jonka avulla viranomaiset voivat vaihtaa tietoja ammatinharjoittajiin kohdistuvista kielloista ja rajoituksista sekä eurooppalaisen ammattikortin käyttöönotosta (koskisi sairaanhoitajia, fysioterapeutteja ja proviisoreja).

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävien sekä potilasturvallisuuden kannalta riittävä kielitaito on voitava varmistaa. Ehdotetun lain mukaan Valvira voisi vaatia EU- tai ETA-valtion kansalaista osoittamaan kielitaitonsa ammatinharjoittamisoikeuden saamiseksi.
Valviran näkemyksen mukaan riittävän kielitaidon varmistaminen on potilasturvallisuuden kannalta erittäin tärkeää. Parhaat edellytykset kielitaidon varmistamiseen on työnantajalla. Kielitaidon varmistamisen tulee olla osa sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä suoritettavaa omavalvontaa eli suunnitelmallista laadunvarmistuksen prosessia.

Valvira haluaa voimakkaasti edistää toimintayksiköissä suoritettavaa omavalvontaa ja toimia tukena sen kehittämisessä. Omavalvonnan tueksi Valvira esittää myös säännöstä, jonka nojalla se voisi antaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnantajille tarkempia määräyksiä menettelytavoista, joilla varmistua työntekijöiden ammatillisesta kielitaidosta. Valvira haluaa lisäksi käyttöön menettelyn, jossa se voi tarvittaessa tarkistaa työntekijän kielitaidon. Menettely tulisi kyseeseen tilanteessa, jossa Valviran tietoon on oikeuden myöntämisen jälkeen tullut epäilyjä kielitaidon riittämättömyydestä, ja jossa työnantajan toimenpiteet eivät riittäisi.

Lakiin ehdotetut muutokset lisäävät Valviran tehtäviä terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnassa. Valvira arvioi, että osa uusista tehtävistä voidaan kuitenkin kattaa hakijoilta perittävillä maksuilla. Hakemusten käsittelylle asetetut määräajat myös tiukentuvat, mikä tuo omat haasteensa Valviralle.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettua lakia muutetaan EU:n ammattipätevyyden tunnustamista koskevaan direktiiviin tehtyjen muutosten johdosta. Määräaika näiden muutosten toimeenpanolle on tammikuussa 2016.


Lisätietoja

Jussi Holmalahti, johtaja, terveydenhuollon oikeudet ja teknologia, puh. 0295 209 500
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Lausunto luonnoksesta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) muuttamisesta

Lue lisää omavalvonnasta