Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ammatillinen tukijaksopalvelu yritystoimintana edellyttää lupaa

Ammatillinen tukijaksopalvelu yritystoimintana edellyttää lupaa

20.9.2021 10:00 / Uutinen

Ammatillinen tukijakso on sosiaalipalvelua, jota kunnat järjestävät lasten ja lapsiperheiden tukemiseen. Sosiaalipalveluna ammatillinen tukijakso on tarkoitettu lapsille, joilla ei ole sijoituksen tarvetta, vaan lapsi ja hänen perheensä tarvitsevat tukitoimenpiteitä esimerkiksi ehkäisemään lapsen huostaanottoa ja sijoittamista sijaishuoltoon.

Ammatillista tukijaksopalvelua voidaan myöntää sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain perusteella. Ammatillinen tukijaksopalvelu ei ole lastensuojelulain mukaista sijaishuoltoa eikä siinä ole myöskään kyse lapsen sijoituksesta avohuollon tukitoimena. Lupa- ja valvontaviranomaisten näkemyksen mukaan ammatillista tukijaksopalvelua ei voida lapsen etu huomioiden tuottaa samassa toimintayksikössä huostaanotettujen, kiireellisesti sijoitettujen tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitettujen lasten kanssa.  

Ammatillinen tukijaksopalvelu yksityiskodissa toimeksiantosopimuksella ei edellytä lupaa  

Kunta voi tuottaa ammatillista tukijaksopalvelua kunnan oman palvelutuotannon lisäksi joko tekemällä palvelusta toimeksiantosopimuksen tai vastaavan sopimuksen palvelua tuottavan yksityiskodin kanssa, tai hankkimalla ammatillista tukijaksopalveluja ostopalveluna näitä palveluja tuottavalta yritykseltä. 

Ammatillisen tukijaksopalvelujen tuottaminen yksityiskodissa toimeksiantosopimukseen tai vastaavan sopimukseen perustuvana palveluna ei edellytä yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaista lupaa. Kunnan tehtävänä on varmistaa palvelua tuottavan perheen ja kodin soveltuvuus palvelun tuottamiseen. 

Ammatillinen tukijaksopalvelu yritystoimintana edellyttää lupaa  

Ammatillisen tukijaksopalvelun tuottaminen yritysmuotoisesti liike- ja ammattitoimintaa harjoittamalla edellyttää, että palvelujen tuottajalla on yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukainen lupa sosiaalipalvelujen tuottamiseen. Lupaa edellytetään, kun palvelua jatkuvasti tuotetaan ympärivuorokautisesti. 

Lupa ammatilliselle tukijaksopalvelulle haetaan lähtökohtaisesti siten, että palvelualana on ´Muut luvanvaraiset palvelut – muu: ammatillinen tukijakso´. Ammatillisen tukijaksopalvelun tuottaminen edellyttää, että palvelujen tuottajalla on varattu toimintaan omat asianmukaiset toimitilat sekä riittävä henkilöstö. Henkilöstöä tulee olla siten, että se vastaa asiakkaiden ympärivuorokautista palvelun tarvetta. Lupaviranomaiset ovat katsoneet toimintakäytännöissään, että ammatillinen tukijaksopalvelua tuottavan toimintayksikön asiakaspaikkamäärä voi pääsääntöisesti olla enintään seitsemän. 

Palveluntuottaja voi tuottaa sekä sijaishuoltoa että ammatillista tukijaksopalvelua erillisissä toimintayksiköissä. Lupa- ja valvontaviranomaiset edellyttävät luvan muutosta silloin, kun sijaishuoltoyksikkö haluaa muuttaa toimintansa ammatilliseksi tukijaksotoiminnaksi. Palveluntuottajan on huolehdittava, että sen palvelutoiminta vastaa kaikissa tilanteissa toimilupaa. Kunnan velvollisuutena on palvelun järjestämisvastuullisena huolehtia siitä, että sille ammatillista tukijaksotoimintaa tuottavalla palveluntuottajalla on toimilupa ostettavalle palvelulle.

Lisätietoja:

Aluehallintovirastot:

Marjut Aikio, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto, p. 0295 017 384 
Marjut Eerola, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 016 868 
Sari Husa, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 361​​​​​​​
Timo Mäkelä, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 572 
Paula Mäkiharju, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 018 525   
Sini Virtanen, sosiaalihuollon ylitarkastaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 018 017

Valvira:

Anssi Tulkki, ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, p. 0295 209 347