Sisältöjulkaisija

null Amanuenssi ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö, eikä saa itsenäisesti hoitaa potilaita

Amanuenssi ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö, eikä saa itsenäisesti hoitaa potilaita

10.12.2012 11:22

10.12.2012

Valvirassa vireillä olevan kanteluasian selvittämisen yhteydessä ilmeni, että potilaan hoitoon terveyskeskussairaalassa oli potilasasiakirjoissa olevien merkintöjen mukaan osallistunut lääketieteen kandidaatti, jota koskevia tietoja ei löytynyt terveydenhuollon ammattihenkilörekisteristä, Terhikistä. Potilasasiakirjojen mukaan kyseinen lääketieteen kandidaatti oli määrännyt potilaalle sukralfaattia, tehnyt potilasta koskevat pyynnöt vatsan ultraäänitutkimuksiin sekä rintakehän röntgentutkimuksiin ja lähetteen syöpätautien poliklinikalle.

Terveyskeskuksen johtavan lääkärin selvityksestä ilmeni, että kyseinen lääketieteen kandidaatti oli toiminut terveyskeskuksen sairaalan somaattisen osaston amanuenssina ohjaajanaan sisätautien erikoislääkäri. Selvityksen mukaan hän ei ollut toiminut lääkärin sijaisena eikä tehnyt lain mukaan laillistetulle lääkärille kuuluvia tehtäviä. Hän ei ollut itsenäisesti määrännyt potilaille tutkimuksia, hoitoja, lähetteitä tai lääkkeitä mahdollisesti eräitä käsikauppalääkkeitä lukuun ottamatta. Selvityksen mukaan konsultaatiopyyntö ja lähete tehtiin ohjaavan lääkärin pyynnöstä, mutta amanuenssi teki kirjallisen työn.

Sukralfaatin määrääminen tapahtui amanuenssin aloitteesta, ja lääkäri hyväksyi määräyksen seuraavana päivänä. Selvityksen mukaan terveyskeskuksessa lääketieteen opiskelijan tekemät merkinnät hyväksyy/varmentaa henkilö, jolla on lääkärin oikeudet. Myös lähetteessä erikoissairaanhoitoon on amanuenssin nimen lisäksi oltava lääkärin nimi, jota nyt kyseessä olevassa amanuenssin laatimassa lähetteessä ei kuitenkaan ollut.

Selvityksen mukaan terveyskeskussairaalassa on tarkennettu menettelyjä siten, että tutkimuksen, hoidon tai lähetteen määrännyt lääkäri varmentaa entistä huolellisemmin määräyksensä sairauskertomusasiakirjoihin, ettei pääse syntymään nyt käsiteltävänä olevan kaltaista epäselvyyttä siitä, kuka tutkimuksen tai hoidon on määrännyt.

Lisäksi selvityksestä ilmeni, että terveyskeskuslääkärin sijaiseksi on voitu ottaa viisi vuotta opiskellut lääketieteen opiskelija, sairaalalääkärin sijaiseksi neljä vuotta opiskellut. He työskentelevät lääkärin virkanimikkeellä.

Amanuenssina toimiminen ja toiminnan edellytykset

Valvira totesi, että lääkäriharjoittelijalla eli amanuenssilla tarkoitetaan pääsääntöisesti lääketieteen opiskelijaa, joka suorittaa lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvaa pakollista harjoittelua. Amanuenssina voi myös esimerkiksi toimia EU- tai ETA-maiden ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittanut tai lääketiedettä opiskeleva henkilö, joka suorittaa Suomessa työskentelyn edellytyksenä olevaa, Valviran erikseen määräämää palvelua/harjoittelua.

Lääkäriharjoittelijana eli amanuenssina toimimisesta ja toimimisen edellytyksistä ei ole säännelty lain- tai asetuksentasoisesti. Amanuenssin toimintaan ei sovelleta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994, ammattihenkilölaki) ja asetuksen (564/1994) säännöksiä.

Valvira totesi, ettei amanuenssi ole missään tilanteessa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, eikä hänelle voida luovuttaa minkäänlaista terveydenhuollon ammattihenkilölle kuuluvaa vastuuta potilaiden hoidossa. Ammattihenkilölain 22 §:n mukaisesti laillistettu lääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta, ja laillistetulla lääkärillä on oikeus määrätä apteekista lääkkeitä lääkinnällistä tai lääketieteellistä tarkoitusta varten.

Koska amanuenssi ei ole terveydenhuollon ammattihenkilö, Valvira ei ole toimivaltainen valvomaan henkilön toimintaa hänen toimiessaan amanuenssina. Hänen toiminnastaan vastaa työnantaja ja häntä ohjaava terveydenhuollon ammattihenkilö. Amanuenssia rekrytoitaessa työnantajan on määriteltävä riittävän tarkasti harjoittelijan tehtävät, vastuu, toiminnan rajat ja muut velvoitteet.

Amanuensseina toimivat henkilöt eivät saa missään tilanteessa hoitaa potilaita itsenäisesti, vaan he toimivat harjoittelijoina heille kirjallisesti ohjaajaksi nimetyn laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisuudessa. Se, kuinka välitöntä ohjauksen ja valvonnan pitää tosiasiallisesti olla, riippuu amanuenssin suorittamista tehtävistä. Ohjaavan lääkärin pitää kuitenkin olla kaikissa tilanteissa välittömästi kutsuttavissa paikalle.

Amanuenssi voi ohjaavan lääkärin valvonnan alaisena tämän ohjeiden mukaisesti esimerkiksi tutkia potilaita ja kirjata tutkimustietoja, kirjoittaa röntgenlähetteitä ja muita tutkimuslähetteitä sekä valmistella tutkimustuloksia lääkärin tarkastettavaksi ja lääkemääräyksiä uusittavaksi.

Mikäli amanuenssi suorittaa potilaalle toimenpiteitä, ohjaavan lääkärinpitää olla amanuenssin ja potilaan välittömässä läheisyydessä, jotta hän voi myös tosiasiallisesti seurata harjoittelijaa ja vastata toimenpiteen suorittamisesta. Ohjaavan lääkärin pitää tarkistaa ja hyväksyä kaikki amanuenssin laatimat asiakirjat, muokata hoitosuunnitelmat sekä tehdä kaikki hoitoa koskevat päätökset mukaan lukien lääkemääräykset. Lääkäri on vastuussa kaikesta hoidosta.

Amanuenssille nimetyn ohjaajan on seurattava, ohjattava ja valvottava amanuenssin toimintaa, puututtava viipymättä toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin sekä keskeytettävä amanuenssin toiminta, josi potilasturvallisuus vaarantuu.

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 3 §:n mukaan potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Lain 6 §:n perusteella potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Lain esitöiden mukaan potilaalla ei ole velvollisuutta toimia niin sanottuna opetuspotilaana. Potilaalta tulee edellä todetun perusteella pyytää aina suostumus, kun amanuenssi on osallistumassa potilaan hoitoon.

Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen (298/2009) 6 §:n nojalla potilasasiakirjoihin saavat tehdä merkintöjä potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän ohjeidensa mukaisesti myös muut henkilöt siltä osin kuin he osallistuvat hoitoon.

Potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon opiskelijat saavat tehdä merkintöjä toimiessaan laillistetun ammattihenkilön tehtävässä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2 §:n 3 momentin mukaisesti. Muutoin terveydenhuollon opiskelijan tekemät merkinnät hyväksyy hänen esimiehensä, ohjaajansa tai tämän valtuuttama henkilö. Potilaskertomukseen tehtävissä merkinnöissä pitää asetuksen 10 §:n mukaan olla muun muassa merkinnän tekijän nimi, asema ja merkinnän ajankohta.

Valvira totesi, että amanuenssin tekemistä potilasasiakirjamerkinnöistä pitää ilmetä hänen asemansa. Lisäksi Valvira totesi, että koska amanuenssin tehtävissä toimivalle henkilölle ei voida antaa miltään osin vastuuta potilaiden hoidosta, pitää amanuenssin esimiehen, ohjaajan tai tämän valtuuttaman henkilön aina hyväksyä hänen tekemänsä potilasasiakirjamerkinnät potilasasiakirjoista annetun asetuksen 6 §:n mukaisesti.

Asian arviointi

Valvira totesi, että nyt kyseessä olevassa tapauksessa terveyskeskuksen menettely oli virheellistä siltä osin kuin amanuenssin laatimista potilasasiakirjamerkinnöistä ja lähetteistä ei ilmennyt, että hänen esimiehensä, ohjaajansa tai tämän valtuuttama henkilö olisi ne hyväksynyt. Amanuenssin laatimista potilasasiakirjamerkinnöistä ei ollut pääteltävissä, että ne olisi laadittu toisen henkilön ohjauksessa ja että laillistettu lääkäri olisi näin vastannut potilaan hoidosta, vaikka näin oli saadun selvityksen mukaan tapahtunut. Merkinnät eivät olleet potilasasiakirjoista annetussa asetuksessa säädetyn mukaisia.

Lisäksi Valvira totesi, että potilastietojärjestelmässä amanuenssin laatimat potilasasiakirjamerkinnät pitää kirjata niin, että tekijän nimikkeeksi kirjautuu ”amanuenssi” eikä ”ltk” tai ”lääketieteen kandidaatti”. Tämä on tärkeää väärinkäsitysten välttämiseksi ottaen huomioon, että neljännen ja viidennen vuoden lääketieteen opiskelijat, jotka myös ovat lääketieteen kandidaatteja, saavat terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 3 §:n nojalla toimia tietyin edellytyksin lääkärin tehtävissä.

Selvityksestä ilmeni, että kyseisessä terveyskeskuksessa neljännen ja viidennen vuoden lääketieteen opiskelijat työskentelevät lääkärin virkanimikkeellä. Tältä osin Valvira totesi vielä, että myös laillistetun ammattihenkilön tehtävissä tilapäisesti toimivan henkilön opiskelija-aseman (esim. LK) pitää ilmetä hänen laatimistaan potilasasiakirjamerkinnöistä.

Edellä esitetyn perusteella Valvira kiinnitti terveyskeskuksen johtavan lääkärin huomiota siihen, että kaikista amanuenssien laatimista potilasasiakirjoista ja potilaskertomukseen tekemistä merkinnöistä pitää ilmetä, että amanuenssin esimies, ohjaaja tai tämän valtuuttama henkilö on ne hyväksynyt. Lisäksi Valvira ilmaisi käsityksensä siitä, että laillistetun ammattihenkilön tehtävissä tilapäisesti toimivan henkilön opiskelija-aseman on käytävä ilmi hänen laatimistaan potilasasiakirjamerkinnöistä, ja amanuenssina toimivan henkilön laatimista potilasasiakirjamerkinnöistä tulee ilmetä hänen laatineen merkinnät amanuenssina.