Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva Suomen kansallinen soveltamisohje

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva Suomen kansallinen soveltamisohje

24.9.2018 10:49

Valviran ohje 24/2018

Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva WHO:n käsikirja, Suomen kansallinen soveltamisohje, päivitys 2018 (pdf)

Maailman terveysjärjestön (WHO) laatima Kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR) tuli voimaan 15.6.2007. Sopimusvaltiot, Suomi mukaan lukien, ovat sitoutuneet noudattamaan sen määräyksiä. Säännöstön tavoitteena on kansanterveydellistä uhkaa aiheuttavien tartuntatautien leviämisen ehkäisy, torjunta ja hallinta. IHR:n mukaan kaikki kansainvälisessä liikenteessä olevat alukset on tarkastettava kahdesti vuodessa. Tarkastuksen perus-teella aluksille annetaan saniteettitodistus. Terveydensuojelulaissa on alusten valvonta sekä todistusten myöntäminen säädetty kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäväksi (TsL 6 §). Laivojen saniteettitarkastuskäytäntöjen sekä niiden perusteella myönnettävien todistusten harmonisoimiseksi WHO on julkaissut vuonna 2011 yksityiskohtaisen tarkastusohjeen. Sen tarkoitus on toimia ohjekirjana sekä viiteaineistona alusten saniteettitarkastuksia tehtäessä.

WHO:n käsikirja on käännetty Suomeksi keväällä 2016. Alusten IHR:n mukaiset saniteettitarkastukset (SSCC/SSCEC/30 day extension ) tehdään käsikirjan ohjeiden mukaisesti myös Suomessa. Tarkastuksissa käytetään ja sovelletaan käsikirjaan kirjattuja WHO:n kansainvälisesti hyväk-syttyjä ohjearvoja, lämpötiloja ja hygieniakriteerejä sekä torjuntatoimenpiteitä. Kansainvälisen laivatarkastusohjeen tueksi on laadittu tämä kansallinen soveltamisohje. Sen avulla pyritään parantamaan saniteettitarkastuksia tekevien viranomaisten valmiuksia tarkastusten tekemiseen niin, että ne täyttävät sekä kansalliset että kansainväliset vaatimukset.

Tämä soveltamisohje on ensisijaisesti tarkoitettu tarkastuksia tekevien valvontayksiköiden ja yksittäisten tarkastajien tueksi. Soveltamisohjeessa on pyritty tuomaan esille tärkeimpiä tarkastukseen liittyviä asioita ja sitä voivat hyödyntää myös muut alalla toimivat. Soveltamisohje antaa ohjeistusta mm.

  • kansallisten viranomaisten sekä muiden toimijoiden rooleista, vastuista ja velvoitteista
  • WHO:n käsikirjan tulkinnasta ja soveltamisesta sekä sen suhteesta alan kansallisiin säädöksiin
  • viranomaisille ja satamille asetetuista varautumissuunnitelmista ja velvoitteista
  • toimenpiteistä ja menettelymalleista poikkeustilanteissa, esim. kun saadaan meriterveysilmoitus (roolit, tiedonkulku ja viestitys eri toimijoiden ja viranomaisten välillä).

Ohjeistuksessa on pyritty käytännönläheisyyteen sekä helppokäyttöisyyteen. Tavoitteena on sujuva ja selkeä tarkastusprosessi. Kursiivilla kirjoitettu, lainausmerkeissä oleva teksti on WHO:n ohjeesta ”Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva käsikirja”. Otsikoissa on mainittu lainattujen tekstien ja asiaa käsittelevien kohtien sivunumerot. Ohjeistava sovellusteksti on kirjattu siniseen laatikkoon.  

Ohjeen ensimmäisen version teossa ovat olleet mukana sosiaali- ja terveysministeriön (STM), maa- ja metsätalousministeriön (MMM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Valviran, Elintarviketurvallisuusviraston (Evira), Helsingin kaupungin ja Porvoon kaupungin edustajia. WHO-käsikirjan käyttöön voi tulla lisätarkennusta vaativia kohtia käyttökokemuksien karttuessa. Käyttäjien kokemuksia kerätään myös jatkossa ja ohjetta päivitetään tarvittaessa. Pyynnöt epäselvistä ja tarkennusta vaativista kohdista pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen tesu(at)valvira.fi

Soveltamisohjetta on päivitetty mm. legionella-näytteenoton, voimassa olevan elintarvikelainsäädännön ja liitteiden osalta.

Lisäksi tarkennetaan nimikkeiden terveysviranomainen ja terveydensuojeluviranomainen merkityksiä. Terveysviranomaisella tarkoitetaan tervey-denhuollon ammattilaista esim. tartuntataudeista vastaavaa lääkäriä, jonka toiminnan kohteena ovat ihmiset. Terveydensuojeluviranomainen on Suomessa laivatarkastukset tekevä terveystarkastaja.

Lisätiedot

tesu(at)valvira.fi