Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Akuuttilääkkeitä voidaan pitää tehostetun palveluasumisen yksikössä tai muussa asumispalveluyksikössä – omavalvonta varmistettava

Akuuttilääkkeitä voidaan pitää tehostetun palveluasumisen yksikössä tai muussa asumispalveluyksikössä – omavalvonta varmistettava

7.4.2020 14:35 / Uutinen

Asiakkaiden yhteiskäyttöön tarkoitettua rajattua lääkevarastoa eli niin sanottua akuuttilääkevarastoa voidaan ylläpitää tietyin edellytyksin sosiaalihuoltolaissa tarkoitetussa tehostetun palveluasumisen yksikössä tai muussa asumispalveluyksikössä. Lääkevaraston perustaminen ja käyttö edellyttää aina toimivaa omavalvontaa sekä tarkkaa ohjeistusta ja perehdytystä. Lääkevarasto on tarkoitettu ainoastaan ennakoimattomiin ja äkillisiin tilanteisiin, joissa asiakasta ei ole tarkoituksenmukaista viedä päivystyksellisiin tutkimuksiin / muualle hoitoon. Akuuttilääkevaraston lääkevalikoima on suppea ja se sisältää vain välttämättömät, kiireellisesti tarvittavat lääkkeet.

Pääsääntö on, että lääkäri määrää asumispalveluyksikön asiakkaan tarvitsemat lääkkeet henkilökohtaisella reseptillä ja että hoidossa noudatetaan asiakkaan ajantasaista lääkityslistaa ja hoitosuunnitelmaa.

Akuuttilääkevarastoa voidaan ylläpitää sosiaalihuollon asumispalveluyksikössä, mikäli yksikön lääkehoidosta vastaava lääkäri pitää sitä välttämättömänä. Tällöin on huolehdittava siitä, että

  • lääkevarastolle on nimetty vastuuhenkilö, joka on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö (sairaanhoitaja tai lääkäri)
  • yksiköllä on kirjallinen, Turvallinen lääkehoito -oppaan mukainen lääkehoitosuunnitelma, jossa kuvataan lääkevarastoon sisältyvät lääkkeet sekä lääkevaraston käytön toimintamalli
  • hoitohenkilökunnalla on riittävä lääkehoidon osaaminen ja koulutus
  • yksikön asiakkaiden lääkäripalvelut on järjestetty kaikkina aikoina ja asiakkaille annetaan lääkkeitä lääkevarastosta vain lääkärin määräyksestä
  • määräys lääkevarastosta annettavaan lääkkeeseen ei ole pysyvä, vaan hoitava lääkäri arvioi ensi tilassa (seuraavana arkipäivänä), jatkuuko lääkityksen tarve ja tekee asiakkaalle tarvittaessa henkilökohtaisen reseptin
  • lääkevarastoon sisältyvien lääkkeiden määräämisestä ja antamisesta tehdään riittävät merkinnät potilas-/asiakasasiakirjoihin
  • lääkehoidon toteutumista, lääkkeiden säilytystä ja kulutusta sekä niiden käyttöön liittyviä toimintakäytäntöjä  valvotaan omavalvonnallisesti systemaattisesti
  • lääketilaukset lääkevarastoon hyväksyy asumispalveluyksikön asiakkaiden lääkehoidosta vastaava lääkäri, jolla on oikeus harjoittaa ammattiaan itsenäisesti (lääkevaraston lääkkeitä ei tule hankkia pro auctore -määräyksillä)
  • lääkevarastossa ei ole kuolleiden asiakkaiden tai yksiköstä muutoin poistuneiden asiakkaiden lääkkeitä

Välttämättömän akuuttilääkevalikoiman määrittely on aina yksikön lääkehoidosta vastaavan ja siten asiakkaiden lääkitystarpeet tuntevan lääkärin tehtävä asumispalveluyksikön asiakasryhmästä riippumatta. Akuuttilääkevalikoima sisältää yleensä muutaman lääkkeen. Lääkkeiden tulee olla luonnollista tietä annettavia tai ihon alle pistettäviä. Valvira ei voi antaa tarkempaa ohjetta akuuttilääkevaraston lääkevalikoimasta.

Lue lisää:

STM ohjeistaa sosiaalihuollon asumispalveluyksiköitä lääkehuollon järjestämisessä (STM:n tiedote 7.4.2020)

Lääkkeiden tilaaminen ja toimittaminen sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuun asumispalveluyksikköön (Fimean uutinen 7.4.2020)

Vanhustenhuollon palveluasumisen lääkäripalvelujen järjestäminen (valvira.fi)

Fimean määräys 6/2012. Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminta (mm. lääkkeiden säilytystiloista) (fimea.fi, pdf)

Turvallinen lääkehoito – Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätietoja:

Mervi Tiri, ylitarkastaja (13.4.2020 alkaen)
puh. 0295 209 341

Kirsti Tolonen, ylilääkäri
puh. 0295 209 215

Hanna Linna, lakimies
puh. 0295 209 427

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi