Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Ajankohtaista valvonnan menetelmien kehittämisestä

Ajankohtaista valvonnan menetelmien kehittämisestä

Riitta Aejmelaeus 27.5.2015 / päivitetty 27.5.2015 12:18

Suomessa, kuten kansainvälisestikin, valvontaviranomaiset ovat tähän asti pyrkineet takaamaan hoidon ja palvelujen laadun asettamalla palvelunharjoittajien toimintaedellytyksille erilaisia kriteerejä esimerkiksi tiloista sekä henkilökunnan koulutuksesta ja määrästä. On osoittautunut, että minimistandardien tai eksaktisti kirjattujen normien täyttyminen ei välttämättä takaa asiakkaalle tai potilaalle hänen tarpeitaan vastaavia palveluita. Laatu on hyvin moniulotteinen asia, johon sisältyy keskeisesti myös esimerkiksi potilaan tai asiakkaan oma kokemus.

Iso-Britannian mallilla kehitetään valvontaa ja ohjataan resursseja

Iso-Britanniassa on sairaaloissa, erityisesti Mid Staffordshiressa, todettujen hoidon epäasianmukaisuuksien seurauksena panostettu erityisesti sairaaloiden valvontaan. Standardien toteutumisen valvonnan sijaan niissä keskitytään valvomaan laatuindikaattoreita.

Hoidon arvioinnissa keskitytään tehokkuuteen. Sen lisäksi arvioidaan hoivan laatu, ennen kaikkea hoitokulttuuri sekä potilaiden/asiakkaiden kokema kohtelu. Arvioinnin kohteena ovat myös potilaiden tarpeisiin vastaaminen toimivan palveluorganisaation pohjalta, johtamisen laatu ja hoidon turvallisuus. Valvottavia osa-alueita ovat mm. päivystys, tehohoito, synnytykset, kirurgia, lastentaudit, lääkehoito ja elämän loppuvaiheen hoito.

Sairaaloissa tehtäviin tarkastuksiin osallistuu laaja ammattilaisten joukko ja käynneille otetaan valvontahenkilöstön lisäksi mm. johtamisen, kyseisen kliinisen alan sekä tietojenkäsittelyn ammattilaisia. Tarkastettavista sairaaloista kerätään ennalta kattavat esitiedot ja tarkastuksesta tehdään perusteellinen raportti, joka julkaistaan. Ennalta ilmoitetun tarkastuksen lisäksi menetelmään kuuluu ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti niille osa-alueille, joilla tarkastuksen aikana on havaittu puutteita. Ennalta ilmoittamaton käynti tehdään iltaisin tai viikonloppuisin.

Iso-Britannian mallilla kehitetään valvontaa ja ohjataan resursseja, Valvira seuraa kansainvälistä kehitystä.

Sairaalat arvioidaan julkisesti asteikolle erinomainen, hyvä, vaatii parantamistoimenpiteitä, puutteellinen. Sairaalat itse toivovat ennen kaikkea keskustelevaa palautetta. Suuri osa tarkastuksissa havaituista puutteista on ollut sairaaloiden tiedossa, mutta uusiakin asioita on noussut esiin ja tarkastukset ovat antaneet vauhtia epäkohtien korjaamiselle.  

Nykyisellä tavalla toteutettuna Iso-Britannian menetelmä vaatii paljon resursseja ja valvontaviranomaisten ulkopuolisten toimijoiden koulutusta. Menetelmän kustannus/hyöty-analyysit ovat vasta alussa, mutta nyt on jo todettu, että nykyisessä laajuudessa tarkastukset tuskin jatkuvat. Pahimpiin ongelmiin on nyt puututtu tehovalvonnan keinoin, ja osa ongelmista on korjattukin. Valvontamenetelmien kehittäminen jatkuu. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on hyvien käytäntöjen jakaminen ja jakamisen kautta yleinen laadun paraneminen. Tavoitteeseen pääsemiseksi voimavaroja on kohdistettava muihinkin kuin vain heikoimpiin toimintayksiköihin.

Valvira seuraa kansainvälistä kehitystä

Myös Valvira kehittää yhdessä aluehallintovirastojen kanssa monipuolisesti valvonnan menetelmiä.  Kehitteillä on muun muassa malli riskinarvioinnin pohjalta kohdennetuille, strukturoiduille valvontakäynneille. Menetelmää on jo kokeiltu pienimuotoisesti vanhustenhuollon ennalta ilmoittamattomilla tarkastuskäynneillä keväällä 2015.

Keskeisten tietojen julkistaminen toimisi laajemmin palvelujärjestelmän toimijoita ohjaavasti ja lisäisi siten osaltaan valvonnan vaikuttavuutta.  Valvontaviranomaiset ovat sujuvoittaneet myös jälkikäteen tehtyjen kantelujen käsittelyä ja lisänneet tiedottamista kantelupäätöksistä ja niihin liittyvistä havainnoista.

Valvira on myös aktiivisesti mukana valtiovarainministeriön rakennepoliittisen ohjelman kuntakokeiluissa, johon sisältyy asumispalvelut ja valvonnan toimintamallien kehittäminen. Kuntakokeilussa kehitetään nimenomaan indikaattoripohjaista valvontaa.

 

Lue lisää valvontamenetelmien kehittämisestä Hanna Toiviaisen blogikirjoituksesta  Valvira kehittää valvontamenetelmiä ja valvonnan vaikuttavuuden arviointia (24.3.2015).

Riitta Aejmelaeus

ylilääkäri

Kommentit (3)

Lisää kommentti
Riitta Aejmelaeus 13.7.2015 15:24 3
Kiitos mielenkiinnosta ja kommenteista. Seuraamme aktiivisesti kansainvälistä kehitystä ja sovellamme oppimaamme. Yhdessä aluehallintovirastojen kanssa olemme jo tehneet yllätyskäyntejä vanhustenhuoltoon keväällä 2015.
potilas ja omaishoitaja 12.7.2015 10:44 2
Tosiaan, paljon olisi korjattavaa. Ei taida kuitenkaan kiire olla korjaamisella.

Asialliseen palautteeseen ja kysymykseen vastaaminenkin kestää 2-3 kuukautta joissakin julkisen terveydenhuollon toimintayksikössä. Vastauksen sävystä ja ylimakaisuudesta päätellen olisi parempi ollut olla kysymättä. Kun tämä on lähtökohta, pitkä on matka.
ikääntyvä hoitaja 6.7.2015 21:34 1
Kunnon konkrettinen valvonta olisi parasta.Yllätyskäynnit.Jo pelkkä uhka yllätyskäynnistä olisi kriteeri pitää asiat kunnossa.Paljon olisi korjattavaa.