Miljö och hälsa

För att trygga miljöhälsan försöker man identifiera, förebygga och avlägsna sanitära olägenheter i livsmiljön. Valviras verksamhetsområde beträffande miljöhälsa innefattar nationell styrning av tillsynen enligt hälsoskyddslagen och tobakslagen.

Information om tobakstillsynen finns på annat håll i den här webbtjänsten. Tillsynen av genteknik har hos Valvira inkluderats i skötseln av miljöhälsofrågor.

Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddet är en del av den förebyggande primärvården, där man med beaktande av riskerna i sista hand övervakar den livsmiljö som påverkar människans hälsa. I miljö- och hälsoskyddet ingår övervakning av hälsoskyddet, livsmedlen, tobakslagen, konsumentskyddet och djurens hälsa och välbefinnande samt veterinärtjänsterna.

De centrala ämbetsverken, Evira, Tukes och Valvira, utarbetar tillsammans ett gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet. I programmet fastställs de gemensamma principerna för miljö- och hälsoskyddet för de branschspecifika (livsmedel, konsumentskydd, hälsoskydd, tobak samt djurens hälsa och välbefinnande) tillsynsprogrammen och för den tillsyn som utförs av de kommunala tillsynsmyndigheter som avses i lagstiftningen om miljö- och hälsoskyddet.

Hälsoskydd

Syftet med hälsoskyddet är att upprätthålla och främja befolkningens hälsa samt att förebygga, minska och avlägsna faktorer som kan medföra fara för eller skada människors hälsa och livsmiljö.

Befolkningens hälsa skyddas bland annat genom att utöva tillsyn över och undersöka hushålls- och badvattnets, boendets, de gemensamma utrymmenas och avfallets skadliga inverkan på hälsan samt genom att påverka områdesanvändningen i syfte att förebygga sanitära olägenheter.

För att förenhetliga tillsynspraxisen utarbetar Valvira ett flerårigt, nationellt tillsynsprogram för hälsoskyddet. För att underlätta det tillsynsarbete som utförs av kommunernas hälsoskyddsmyndigheter har man även utarbetat tillsynsanvisningar för hälsoskyddet.

Tillsyn av genteknik

Genom tillsynen av genteknik främjar man säker användning av denna. Med hjälp av tillsynen skyddar man människors och djurs hälsa samt miljön vid användning av genetiskt modifierade organismer (GMO) i stängda laboratorier, djurgårdar, växthus eller produktionslokaler (s.k. sluten användning) eller när man avsiktligt sprider dem till miljön antingen i samband med forsknings- eller utvecklingstester eller som produkter (s.k. öppen användning). Mer information finns på webbsidan av Gentekniknämnden.

 

Dela denna sida

Kontakt

tesu(at)valvira.fi

Kaisa Mäntynen
miljöhälsovårdråd
tfn 0295 209 613

Avfallshantering, styrning enligt hälsoskyddslagen

Päivi Aalto
överinspektör
tfn 0295 209 602

Hushållsvatten, badvatten, vattenmikrobiologi, styrning enligt hälsoskyddslagen

Jaana Kilponen
överinspektör
tfn 0295 209 621

Heli Laasonen
överinspektör
tfn 0295 209 631

Boendehälsa

Pertti Metiäinen
överinspektör
tfn 0295 209 612

Heli Laasonen
överinspektör
tfn 0295 209 631

Tillsyn av genteknik

gmovalvonta(at)valvira.fi

Maini Kukkonen
överinspektör
tfn 0295 209 422