Sisältöjulkaisija

Hyvä tiedonhallintatapa ja tietosuoja

Potilaan hoidon toteutusta varten talletettavien potilasasiakirjojen ja -tietojen käsittely edellyttää toimintaprosessien määrittelyä, toiminnan tarpeiden sekä niihin liittyvien henkilötietojen...

Oikeus saada tietoja Säädökset

Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta 669/2008 (Finlex.fi)

Oikeus saada tietoja

Valviralla ja aluehallintovirastolla on pyynnöstä oikeus salassapitosäännösten estämättä maksutta saada valtion, kunnan ja kuntayhtymän sekä eräiltä muilta julkisoikeudellisilta yhteisöiltä,...

Salassapidosta poikkeaminen

Salassa pidosta saa poiketa potilaan nimenomaisella suostumuksella tai jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on erikseen laissa säädetty. Lainsäädännössä on säädetty...

Asiakirjojen salassapito

Potilasasiakirjat ovat salassa pidettäviä. Niiden salassapidosta on säädetty laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Salassa pidettävää asiakirjaa tai sen kopiota ei saa näyttää eikä luovuttaa...

Salassapito

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden salassapitovelvollisuudesta on säädetty terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetuissa laeissa. Lisäksi...

Samaa sukupuolta olevat aviopuolisot saavat 1.3.2017 alkaen adoptoida yhdessä

Samaa sukupuolta olevat aviopuolisot saavat 1.3.2017 alkaen adoptoida yhdessä 23.2.2017 10:20 / Uutinen Adoptiolain mukaan vain aviopuolisot voivat...

Hammaslääkärit

Hammaslääkärinä työskenteleminen Suomessa edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta. Hammaslääkärille voidaan myöntää oikeus ammatinharjoittamiseen, ja hänet merkitään...

Lääkärit

Lääkärinä työskenteleminen Suomessa edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta. Lääkärille voidaan myöntää oikeus ammatinharjoittamiseen, ja hänet merkitään terveydenhuollon...

Ensihoitajan ammattipätevyyden tunnustaminen pääteksti

Valvira päättää muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen tuottamasta kelpoisuudesta ensihoitajan ammattiin henkilölle, joka on suorittanut kyseiseen ammattiin vaadittavan koulutuksen muussa...

Psykoterapeutit EU ETA valtioissa pääteksti

Psykoterapeutin ammattinimikkeen hakeminen kun tutkintotodistuksen on myöntänyt toisessa EU/ETA-maassa sijaitseva yliopisto tai muu oppilaitos Terveydenhuollon nimikesuojattuna ammattihenkilönä...

Nimikesuojattavat

Ohje Terveydenhuollon nimikesuojattuna ammattihenkilönä työskenteleminen Suomessa edellyttää Valviran myöntämää nimikkeenkäyttöoikeutta. Ammattihenkilölle voidaan myöntää oikeus nimikkeen...

Laillistettavat

Ohje Työskentely Suomessa Terveydenhuollon ammattihenkilönä työskenteleminen Suomessa edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta. Ammattihenkilölle voidaan myöntää oikeus...

Hammaslääkärit

Ohje hammaslääkäreille Työskentely Suomessa Hammaslääkärinä ja erikoishammaslääkärinä työskenteleminen Suomessa edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta. Hammaslääkärille ja...

Lääkärit

Ohje lääkäreille Työskentely Suomessa Lääkärinä ja erikoislääkärinä työskenteleminen Suomessa edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta. Lääkärille ja erikoislääkärille...

Ohje

Terveydenhuollon laillistettuna tai nimikesuojattuna ammattihenkilönä työskenteleminen Suomessa edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta tai nimikesuojausta. Ammattihenkilölle...

Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusvelvollisuudet

Terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen pitämään salassa potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ja muut, tehtävänsä perusteella tietoonsa saamat henkilön tai perheen salaisuutta koskevat...

Laitelainsäädäntö

Uudistettu laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tuli voimaan 1.heinäkuuta 2010. Laki korvasi aiemman terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (1505/1994). Lailla...

Kansainväliset adoptiot Pääteksti

Kansainvälisissä adoptioissa on lähtökohtaisesti aina käytettävä adoptiopalvelunantajaa. Jokaisella palvelunantajalla on adoptiolautakunnan myöntämä toimilupa yhteistyöhön ulkomaisen...