Terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri pysyy TEOssa - tarkoin rajattuja tietoja saisi internetpohjaisen tietopalvelun kautta

4.9.2008

Hallitus on esittänyt eduskunnalle, että lakia terveydenhuollon ammattihenkilöistä muutettaisiin siten, että TEOn ylläpitämästä terveydenhuollon ammattihenkilörekisteristä (Terhikki-rekisteri) osa tulisi julkiseen käyttöön internetissä olevan tietopalvelun välityksellä. Kysymys ei siis ole siitä, että ammattihenkilörekisteriä ylläpidettäisiin internet-sivustoilla.

Suunnitellun julkisen tietopalvelun välityksellä TEOn ylläpitämästä rekisteristä saisi tiedon terveydenhuollon ammattihenkilön rekisterinumerosta, syntymävuodesta ja ammattipätevyydestä sekä siitä, onko terveydenhuollon ammattihenkilön oikeutta harjoittaa ammattiaan rajoitettu, ja jos on niin miten. Tiedon saisi yksittäisestä ammattihenkilöstä kirjoittamalla hänen nimensä tietopalvelun hakukenttään.

Terhikki-rekisteri on oleellinen osa potilasturvallisuuden ja terveydenhuoltopalvelujen laadun ylläpitämistä ja valvontaa. Siihen merkityt terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat saaneet tehtäväänsä asianmukaisen koulutuksen ja heille on myönnetty laillistus, nimikesuojaus tai lupa harjoittaa ammattia. Rekisterissä on tällä hetkellä tiedot noin 350 000 terveydenhuollon ammattihenkilöstä.

Osa Terhikki-rekisteriin kootusta tiedosta on jo nyt julkista. Kuka tahansa voi soittamalla TEOon ja kysymällä tietoja yksilöidysti (henkilön nimi, josta haluaa tietoja) jo nyt saada ammatinharjoittajasta kaikki ne tiedot, jotka tulevaisuudessa saisi rekisteristä internet-tietopalvelun kautta. Nyt kysyjä saa lisäksi tiedon siitä, onko ammattihenkilö saanut toiminnastaan huomautuksen TEOlta tai lääninhallitukselta. Tätä tietoa suunnitellusta internetissä olevasta rekisteristä ei enää saisi.

Internetissä ei ole tarkoitus julkaista luetteloita eri ammattihenkilöryhmistä. Sen kautta ei siis saisi esimerkiksi listaa kaikista Suomen sairaanhoitajista tai jollakin alueella asuvista tai työssä olevista sairaanhoitajista. Internet-tietopalvelun kautta ei saisi myöskään osoitetietoja eikä työpaikkatietoja. Sen kautta ei siis voisi jäljittää henkilöä.

Saadakseen tiedon rekisteristä kysyjän on syötettävä tietopalvelun hakukenttään ammattihenkilön nimi. Rekisteristä saisi tiedon henkilön syntymävuodesta siksi, että Terhikissä on paljon samannimisiä henkilöitä, ja syntymävuoden perusteella tiedonhakija voi ainakin alustavasti päätellä, kuka henkilöistä on se, josta haluaa tietoa. Haku rekisteristä julkisen tietopalvelun kautta antaisi useamman kuin yhden henkilön tiedot siis ainoastaan silloin, kun samannimisiä terveydenhuollon ammatinharjoittajia on useampia kuin yksi.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen tulee päivittäin kymmeniä soittoja työnantajilta, jotka varmistavat että henkilöllä, jonka he aikovat palkata, on edelleen ammatinharjoittamisoikeudet tallella.

Potilasturvallisuuden kannalta työnhakijan tietojen tarkistaminen Terhikistä on tärkeää, mutta puheluihin vastaaminen sitoo huomattavasti TEOn työntekijöiden aikaa. Työnantajillekin olisi vaivattomampaa tarkistaa tiedot verkossa olevan tietopalvelun kautta. Kun tieto on helposti saatavilla, työnantaja myös tarkistaa sen herkemmin kuin esimerkiksi puhelinsoitolla.

TEOn tietoon tulee joka vuosi muutamia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka ovat jatkaneet ammatinharjoittamista siitä huolimatta, että heiltä on poistettu ammatinharjoittamisoikeus. Työnantajan on henkilöä palkatessaan välttämätöntä tietää, onko tämän ammatinharjoittamisoikeuksia rajoitettu.

Terveyspalvelujen käyttäjillä on oikeus tietää, että heitä hoitava henkilö on koulutettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Useimmissa tapauksissa palvelujen käyttäjä voi luottaa, että näin on. Tilanne on mutkikkaampi käytettäessä nimikesuojattujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden tarjoamia palveluja. Esimerkiksi koulutettu hieroja on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, ja hänet on merkitty Terhikki-rekisteriin. Hierontapalveluja saa kuitenkin tarjota kuka tahansa. Jos palvelujen käyttäjä on epävarma siitä, onko palvelun tarjoaja todella koulutettu terveydenhuollon ammattihenkilö, hän voisi helposti tarkistaa tiedon Terhikki-rekisterin tietopalvelusta.

Ajatus internetin kautta toimivasta tietopalvelusta, jonka välityksellä saisi tietoja terveydenhuollon ammattihenkilörekisteristä, ei ole suomalainen keksintö. Niitä on jo käytössä monissa maissa, esimerkiksi Norjassa, Tanskassa, Englannissa ja Virossa. Ruotsissa internet-käyttöinen tietopalvelu otetaan käyttöön piakkoin.

Lisätietoja:

Lääkintöneuvos Pirjo Pennanen, puh. 09-77292121
Tiedottaja Tarja Tamminen, puh. 09-77292185
Ylijohtaja Jukka Männistö, puh. 09-77292100, GSM 050 4076381