Adoptionsnämnden

Den nya adoptionslagen

Den nya adoptionslagen trädde i kraft 1.7.2012. Den nya adoptionslagen ändrade på förutsättningarna för adoption och adoptionsförfarandet.

I lagen bestäms om minimi- och maximiåldersskillnaden mellan barnet och den adoptionssökande vid adoption av ett minderårigt barn. Åldersskillnaden ska vara minst 18 år och den får vara högst 45 år. En adoptionssökande får inte heller vara äldre än 50 år. Den lägsta åldern är 25 år.

Adoptionsprocessen

Adoptionsprocessens första fas är adoptionsrådgivning. Adoptionsrådgivning ges av kommunernas socialmyndigheter och Rädda Barnen rf.

En nyhet är också att adoption av ett minderårigt barn kräver adoptionsnämndens tillstånd även i inhemska adoptioner. Tidigare har tillstånd endast krävts för internationell adoption.

Adoptionstillstånd behövs inte om den adoptionssökande vill adoptera sin makes barn eller ett barn som av annan orsak varaktigt har vårdats och uppfostrats av sökanden sedan tidigare.

Förvaltning av adoptionsärenden

Adoptionsnämnden, som behandlar adoptionstillstånd överfördes från social- och hälsovårdsministeriet till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Läs mer om adoption på SHM:s webbplats.

Läs mer i justitieministeriets meddelande.

Adoptionsnämnden

Särskild sakkunnig-, tillstånds- och tillsynsmyndighet i adoptionsärenden är adoptionsnämnden, som finns vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Adoptionsnämnden är sådan centralmyndighet som avses i artikel 6 stycke 1 i Haagkonventionen.

Närmare bestämmelser om nämndens sammansättning, sektioner och uppgifter samt hur verksamheten organiseras i övrigt utfärdas genom statsrådets förordning (202/2012).

Statsrådet utser nämnden för en femårsperiod. Den nuvarande adoptionsnämnen inledde sin mandatperiod den 1 juli 2012.

Nämnden har en ordförande, vice ordförande och ett påkallat antal andra medlemmar. De sistnämnda medlemmarna har personliga suppleanter.

Adoptionsnämndens uppgifter

Adoptionsnämndens sammansättning

Adoptionsnämndens kontaktinformation

Merja Vuori, ordförande
Tfn 0295 209 111
fornamn.efternamn@valvira.fi

Jonna Salmela, sekreterare
Tfn 0295 209 626
fornamn.efternamn@valvira.fi