Talousvesi

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen.

Talousvettä toimittavia laitoksia ovat kaikki laitokset, jotka jakavat vesijohtovettä tai pakkaavat pulloissa tai säiliöissä myytävää vettä. Ennen kuin laitos voi alkaa toimittaa vettä, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hyväksyttävä laitos.

Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti. Valvonnan tarkoituksena on seurata veden laatua terveydelle haitattoman veden jakelun varmistamiseksi. Talousvedessä ei saa olla mitään eliöitä (bakteereita, viruksia tai loisia) eikä aineita (kemikaalit) sellaisina määrinä, että niistä voisi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle. Jos talousvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä vettä toimittavan laitoksen kanssa selvitettävä, mistä veden laadun häiriö johtuu. Terveydensuojeluviranomaisen on määrättävä veden toimittaja korjaamaan tilanne pikaisesti ja annettava veden käyttäjille ohjeet siitä, miten terveyshaitta voidaan ehkäistä.

Lainsäädännössä laitokset on jaoteltu suuriin ja pieniin laitoksiin. Suuria laitoksia ovat ne, jotka toimittavat vettä vähintään 10 m3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin. Mitä enemmän vettä laitos toimittaa, sitä useammin sen veden laatua on tutkittava. Kaikkein suurimpien talousvettä toimittavien laitosten – sellaisten, jotka toimittavat vettä vähintään 1000 m3 päivässä taikka vähintään 5000 käyttäjälle – vedenlaatutiedot toimitetaan Euroopan komissiolle. Terveydensuojeluviranomaisen pitää toimittaa tällaisten laitosten valvontatutkimustulokset aluehallintoviranomaiselle maaliskuun loppuun mennessä sivun oikeassa reunassa näkyvien raportointitaulukkopohjien avulla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laatii vuosittain raportin näiden laitosten veden laadusta ja raportti julkaistaan Valviran verkkosivuilla.

Valvira ohjaa kuntien terveydensuojeluviranomaisia talousveden laatua ja valvontaa koskevissa asioissa. Muita ohjaukseen osallistuvia viranomaisia ovat sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira hyväksyy ja pitää rekisteriä laboratorioista, jotka saavat tutkia veden laatua. Ennen kuin laboratorio hyväksytään, Valvira tarkastaa, että laboratorion käyttämät menetelmät ovat lainsäädännön mukaisia.

Vesityökortti

Valvira pitää yllä ja kehittää talousvesihygienian osaamistestausjärjestelmää sekä hyväksyy osaamistestaajaksi hakevia. Yli 50 henkilön tarpeisiin tai yli kymmenen kuutiometriä talousvettä päivässä toimittavassa laitoksessa työskentelevällä talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava Valviran antama todistus eli vesityökortti laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta. Suositeltavaa on, että myös soveltamisalaa pienempien laitosten talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevät henkilöt suorittaisivat osaamistestin. Vesityökortti-verkkosivulla on annettu ohjeita kuinka vesityökortin voi suorittaa ja kuinka haetaan testaajaksi.

Säädökset

Ajantasainen STM:n asetus 461/2000, Valviran kooste

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 461/2000

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 442/2014

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 401/2001

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousvettä toimittavassa laitoksessa työskentelevältä vaadittavasta laitosteknisestä ja talousvesihygieenisestä osaamisesta ja osaamisen testaamisesta 1351/2006

Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä 1365/2011

Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 152/2015

Ohjeet

Talousveden nitraatin ja nitriitin valvonta asetuksen 461/2000 soveltamisalaan kuuluvien
talousvettä toimittavien laitosten talousvedessä

Talousveden laadun turvaaminen muuttuvassa vesitilanteessa

Klooripitoisuuden laskeminen: Klooripitoisuuden mittaaminen vesijohtovedestä (video), Vesijohtoveden klooripitoisuuden mittaaminen ja laskeminen (video)

Toksisten syanobakteerien valvonta ja toimenpiteet talousvettä toimittavilla laitoksilla

Erityistilanneohje

Kriisiviestintäohje

Valvontatutkimus ohjelmamalli vesilaitoksille

Vesijohtoverkostoon liitettyjen vesilaitteistojen tarkastaminen

Vedestä eristettyjen mikrobikantojen, genominäytteiden ja sekvenssien lähettäminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen

THL:n saatelomake

Ajankohtaista

Tietoa mangaanista

Sinilevien aiheuttamien riskien arvioiminen, hallinta ja viranomaisten ohjeet eri maissa (englanniksi). Suomen esittely on sivuilla 54-62.

Talousveden käsittelykemikaalit ja standardisointi

Vesijohtojen saneerauspinnoitus

Talousveden raportointitaulukkopohjat

2015

- Tulokset A15

- Tulokset B15

- Vlaitos15

- Torjunta-aineet15

2014

- Tulokset A14

- Tulokset B14

- Vlaitos14

- Torjunta-aineet14

Talousveden laatu

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2013 Talousvesiyhteenvedon liitteet 1-13

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2012  Talousvesiyhteenvedon liittet 1-8

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2011  Talousvesiyhteenvedon liittet 1-6

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2010    Talousvesiyhteenvedon liitteet 1 - 7

Yhteenveto keskisuurten laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2010 

Talousvesiyhteenvedon liitteet 1-11

Yhteenveto suurten, EU:lle raportoivien laitosten talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2009   Talousvesiyhteenvedon liitteet 1-5

Talousveden valvonta ja laatu vuonna 2008