Jätehuolto

Jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jätteistä aiheudu terveyshaittaa jätehuollon missään vaiheessa. Jätehuollolla tarkoitetaan jätteiden säilyttämistä, keräämistä, kuljettamista, käsittelyä ja hyödyntämistä. Kiinteistöjen on kiinnitettävä huomiota muun muassa jätteiden keräysastioiden sijoittamiseen ja hoitamiseen niin, ettei niistä aiheudu hajua tai muuta terveyshaittaa. Myös haittaeläinten pääsy jäteastioihin on estettävä huolehtimalla siitä, että jäteastiat ovat ehjiä ja ne tyhjennetään niin usein, että jäteastioiden kannet saadaan aina kiinni.

Jätevesien puhdistaminen ja johtaminen on järjestettävä terveydensuojelun kannalta asianmukaisesti. Tämä edellyttää, että viemärit puhdistus- ja muine laitteineen on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja kunnossapidettävä siten, ettei jätevesistä aiheudu terveyshaittaa. Jätevedet on käsiteltävä niin, että ne eivät aiheuta talousveden, yleiseen käyttöön tarkoitetun uimarannan veden tai maaperän terveydellisen laadun huonontumista.

Käymälässä pitää olla riittävä ja siten järjestetty ilmanvaihto, että hajun leviäminen muihin tiloihin estyy. Käymälässä tai sen välittömässä läheisyydessä on lisäksi oltava mahdollisuus käsien pesuun. Kuivakäymälä on sijoitettava tiiviille alustalle siten, ettei käymälästä aiheudu hajuhaittaa eikä muuta terveyshaittaa talousveden tai maaperän likaantumisen vuoksi.

Talous- ja käymäläjätteiden kompostointi pitää järjestää niin, ettei kompostointi aiheuta hajuhaittaa tai maaperän tai talousveden likaantumisen vuoksi terveyshaittaa. Kompostin sijoittamisessa ja rakentamisessa on huolehdittava siitä, että eläimet eivät pääse kompostiin.

Kuolleiden eläinten hävittämisestä löytyy ohjeita Eviran verkkosivuilta.

Valvira voi antaa terveydensuojelulain nojalla yleisiä ohjeita jäte- ja jätevesihuoltoon liittyvissä asioissa terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Ohjeet voivat koskea jätteiden käsittelyä, jätevesien desinfioimista, kuolleiden luonnonvaraisten eläinten käsittelyä ja käymälän rakentamiseen liittyviä hygieenisiä vaatimuksia.

Kuntien terveydensuojeluviranomaiset vastaavat jätehuoltoa ja jätevesien käsittelyä koskevasta terveydensuojelulain mukaisesta valvonnasta paikallisella tasolla. Muilta kuin terveysvaikutusten osalta jäte- ja jätevesihuollon valvonnasta ja ohjauksesta vastaavat ympäristöviranomaiset.