Anniskelu

Alkoholijuomien anniskelu on luvanvarainen elinkeino. Ennen anniskelun aloittamista on haettava ja saatava anniskelulupa. Anniskelulupa on anniskelupaikka- ja elinkeinonharjoittajakohtainen. Anniskelulupa myönnetään toistaiseksi, määräajaksi tai tilapäisesti.

Anniskelulupa myönnetään täysi-ikäiselle hakijalle, joka ei ole konkurssissa, ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jolla on alkoholijuomien anniskeluun vaadittava luotettavuus samoin kuin tarvittavat taloudelliset ja ammatilliset edellytykset.

Anniskeluluvan myöntää kirjallisesta hakemuksesta anniskelupaikan sijaintikunnan aluehallintovirasto. Hae anniskelulupaa aluehallintovirastosta (Yritys-Suomi)

Luvan kotimaan liikenteen liikennevälineessä tapahtuvaan anniskeluun myöntää luvanhakijan kotipaikan aluehallintovirasto, tai jos hakijalla ei ole Suomessa kotipaikkaa, Valvira. Jos Suomen ja ulkomaiden välillä liikennöivässä suomalaisessa aluksessa myydään matkustajille alkoholia, liikenteenharjoittajan on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus Valviralle ennen myynnin aloittamista.

Valviran tehtäviin kuuluu aluehallintovirastojen alkoholilupahallinnon ja valvonnan ohjaus. Valviran ohjauksen tarkoituksena on turvata lain yhdenmukainen soveltaminen koko maassa. Kattavan kokonaiskuvan alkoholijuomien anniskelusta saat Valviran yleisohjeesta Alkoholiasiat ravintolassa.

Julkaisut

Alkoholiasiat ravintolassa -ohje
Ohje alkoholijuomien mainonnasta
Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamisesta annetun asetuksen soveltamisohje
Yökahvilaa koskevien aukioloaikasäännösten soveltamisesta anniskelupaikkoihin
Anniskelualue ja sen muuttaminen
Anniskelupaikan rajaamista koskevan suunnitelman tekemisessä huomioon otettavia näkökohtia
Henkilökunnan määrää ja tehtäviä koskeva suunnitelma
Ohje anniskelupaikan vastaavasta hoitajasta ja tämän sijaisista
Ohjeet alkoholilain 21 b §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettuun todistukseen liittyvästä kokeesta

Säädökset

Alkoholilaki
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta
Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta
Asetus alkoholijuomien anniskeluajan jatkamisesta
Asetus alkoholijuomien anniskelupaikan vastaavan hoitajan ja tämän sijaisten ammatillisista edellytyksistä