Omavalvontasuunnitelma

Omavalvonta - keino parantaa hoidon laatua sekä potilaiden oikeusturvaa

Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että potilas saa laadukasta ja turvallista terveydenhuoltoa. 

Mikä on omavalvontasuunnitelma?

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Omavalvontasuunnitelma on palvelujen laadun ja kehittämisen päivittäinen työväline. Palvelujen tuottajalta edellytetään ammattitaitoa, tietoa ja kokemusta arvioida, minkälaisella omalla ohjauksella ja valvonnalla toiminnan laatu ja säädöstenmukaisuus varmistetaan.

Omavalvonnan asiakirjoja muodostuu kaikista niistä toiminta- ja menettelyohjeista, joita laaditaan yhtenäisen käytännön toteuttamiseksi kaikissa palveluketjun vaiheissa. Omavalvontasuunnitelmassa sovitaan menettelytavat palvelutoiminnassa havaittujen riskien, vaaratilanteiden ja laadullisten puutteiden ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillisen osaamisen varmistamiseksi. Suunnitelman on oltava sitä laajempi ja yksityiskohtaisempi mitä monimuotoisempaa ja riskialttiimpaa palvelujen tuottajan toiminta on. Omavalvontasuunnitelmassa määritellään muun muassa yrityksessä noudatettavat toimintatavat ja niiden toteuttamisen seuranta.

Omavalvontasuunnitelman laatiminen

Palvelujen tuottajan toimiessa kahdessa tai useammassa toimipaikassa on terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan vastuulla laatia toiminnan laadun varmistamiseksi palvelujen tuottajan ja sen erillisten toimipaikkojen toiminnan kattava kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Velvoite laatia omavalvontasuunnitelma koskee sekä yhden että useamman aluehallintoviraston alueella toimivia palvelujen tuottajia. Omavalvontasuunnitelman laatimisessa voi hyödyntää Valviran lomaketta.

Omavalvontasuunnitelmaa on pidettävä ajantasalla kaikkien toimipaikkojen osalta.

Valviran määräys omavalvontasuunnitelman sisällöstä ja laatimisesta

Valvira on antanut 25.7.2012 määräyksen omavalvontasuunnitelman sisällöstä ja laatimisesta. Määräyksen mukaan uusien luvanvaraisten palvelujen tuottajien on laadittava omavalvontasuunnitelma ennen toiminnan aloittamista.

Yksityisen terveydenhuollon palvelun tuottajien omavalvontasuunnitelman sisältöä ja laatimista koskevat määräykset


Viimeksi päivitetty 1.9.2014