Omavalvontasuunnitelma

Kun palvelujen tuottaja toimii kahdessa tai useammassa toimipaikassa, on terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan laadittava toiminnan laadun varmistamiseksi palvelujen tuottajan ja sen erillisten toimipaikkojen toiminnan kattava kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Siinä määritellään mm. yrityksessä noudatettavat toimintatavat ja niiden toteuttamisen seuranta. Velvoite laatia omavalvontasuunnitelma koskee sekä yhden että usean aluehallintoviraston alueella toimivia palvelun tuottajia.

Valvira on antanut viime vuoden heinäkuussa määräyksen omavalvontasuunnitelman sisällöstä ja laatimisesta. Määräyksen mukaan uusien luvanvaraisten palvelujen tuottajien on laadittava omavalvontasuunnitelma ennen toiminnan aloittamista. Omavalvontasuunnitelma on toimitettava lupaviranomaiselle viimeistään aloitusilmoituksen mukana. Omavalvontasuunnitelman laatimisessa voi hyödyntää Valviran lomaketta.

Aikaisemmin toimintansa aloittaneiden palvelujen tuottajien on laadittava omavalvontasuunnitelma viimeistään 31.5.2013. Omavalvontasuunnitelmaa ei tarvitse lähettää aluehallintovirastoon tai Valviraan, vaan lupa- ja valvontaviranomaiset voivat tarvittaessa pyytää omavalvontasuunnitelman käyttöönsä.

Omavalvonta on terveydenhuollon laadun ja kehittämisen päivittäinen työväline. Palvelun tuottajalta edellytetään ammattitaitoa, tietoa ja kokemusta arvioida, minkälaisella omalla ohjauksella ja valvonnalla toiminnan laatu ja säädöstenmukaisuus varmistetaan. Omavalvontasuunnitelman on oltava sitä laajempi ja yksityiskohtaisempi mitä monimuotoisempaa ja riskialttiimpaa palvelujen tuottajan toiminta on.

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajalla tulisi olla toimiva laatujärjestelmä, jossa potilasturvallisuuden kannalta kriittiset toiminnot ja menettelytavat on ohjeistettu.