Yksityisen terveydenhuollon luvat

Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajalla on oltava lupaviranomaisen myöntämä lupa palvelujen antamiseen. Palvelujen tuottajalla tarkoitetaan esimerkiksi yhtiömuotoista yritystä (Oy, Ky, Ay), osuuskuntaa, säätiötä tai yhdistystä.

Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin lupa on myönnetty.

Mitä ovat terveydenhuollon palvelut?

Terveydenhuollon palveluja ovat muun muassa laboratoriotoiminta, radiologinen toiminta, terveydentilan tai sairauden toteamiseksi taikka hoidon määrittelemiseksi tehtävät tutkimukset ja toimenpiteet, fysioterapeuttinen toiminta, työterveyshuolto, lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut, koulutetun hierojan antama hieronta sekä sairaankuljetuspalvelut. Terveyden- ja sairaanhoidon palveluja voivat antaa vain terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Luvan saamisen edellytykset

Terveydenhuollon palveluja annettaessa on oltava asianmukaiset tilat ja laitteet. Sairaankuljetuspalveluja annettaessa on oltava asianmukainen ambulanssi varusteineen. Lisäksi palvelujen tuottajalla tulee olla toiminnan edellyttämä, asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta.

Palvelujen tuottajalla on oltava lupaviranomaisen hyväksymä terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja.

Toiminnan on oltava lääketieteellisesti asianmukaista ja siinä tulee ottaa huomioon potilasturvallisuus.

Toimivaltainen lupaviranomainen

Kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle luvan myöntää Valvira. Yhden aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle luvan myöntää aluehallintovirasto. Lisätietoja aluehallintovirastoista löytyy aluehallintovirastojen internet-sivuilta www.avi.fi.

Lainsäädäntö

Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990)
Asetus yksityisestä terveydenhuollosta (744/1990)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisestä terveydenhuollosta (7/2006)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista (1318/2013)

 

Viimeksi päivitetty 1.9.2014