Yksityisen terveydenhuollon luvat

Terveydenhuollon palvelujen tuottaminen yksityisesti edellyttää lupaviranomaisen myöntämää lupaa. Lupaa ei tarvita silloin, kun palveluja annetaan itsenäisenä ammatinharjoittajana tai kun on kysymys  työnantajan itse järjestämistä työterveyshuollon lakisääteisistä palveluista.

Terveydenhuollon palveluja ovat laboratoriotoiminta, radiologinen toiminta, terveydentilan tai sairauden toteamiseksi taikka hoidon määrittelemiseksi tehtävät tutkimukset ja toimenpiteet, fysioterapeuttinen toiminta, työterveyshuolto, lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut, hieronta sekä sairaankuljetuspalvelut . Palvelut käsittävät myös potilaan kotona annettavan hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen.

Lakia ja asetusta yksityisestä terveydenhuollosta muutettiin 1.9.2009 siten, että lääninhallitusten (nykyään aluehallintovirastojen) myöntämien alueellisten lupien lisäksi käyttöön tuli valtakunnallinen lupa tuottaa yksityisiä terveydenhuollon palveluja. Valtakunnallisen luvan edellytyksenä on toiminta kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella, jolloin luvan myöntää Valvira.

Lakimuutoksen voimaantulosäädösten mukaan lääninhallitusten (1.1.2010 alkaen aluehallintovirasto) ennen lakimuutoksen voimaan tuloa myöntämät luvat ovat edelleen voimassa aikaisempien säännösten mukaisesti.

Myös sairaankuljetuspalveluihin tarvitaan yksityisen terveydenhuollon lupa.  Lupaa ei edellytetä, jos kysymyksessä on sairaankuljetus valtion, kunnan tai kuntayhtymän hallinnassa olevalla sairasautolla.

Sairaankuljetuspalveluja koskevien lupien myöntämisen edellytyksissä painottuu lääketieteellinen asianmukaisuus ja potilasturvallisuus. Luvan myöntämisen edellytyksinä ovat asianmukainen sairaankuljetusajoneuvo ja sen varustus sekä sairaankuljetuspalvelujen antamiseen osallistuvien henkilöiden asianmukainen ammattipätevyys. Sairaankuljetuspalveluja annettaessa Valvira myöntää valtakunnallisen luvan yksityiselle terveydenhuollon palvelun tuottajalle, jos asemapaikkoja on useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella. Jos sairaankuljetuspalvelujen tuottajalla on asemapaikkoja vain yhden aluehallintoviraston alueella lupa haetaan ko. aluehallintovirastolta.

Yhden aluehallintoviraston alueella toimivalle yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajalle luvan myöntää edelleen ko. aluehallintovirasto. Tiedot aluehallintovirastojen lupien hakemisesta ja yksityisen terveydenhuollon yhteyshenkilöistä aluehallintovirastoista löytyvät aluehallintovirastojen verkkosivuilta (www.avi.fi).

Palvelujen tuottajan toimiessa useammassa kuin yhdessä toimipaikassa terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan on laadittava omavalvontasuunnitelma.

Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman sisältöä ja laatimista koskevat määräykset

 

Yhteyshenkilöt:

Ylitarkastaja Toini Lantto, puh. 0295 209 329

Ylitarkastaja Irene Keskihannu, puh. 0295 209 346

Ylitarkastaja Mervi Tiri, puh. 0295 209 341

Assistentti Johanna Kamunen, puh. 0295 209 338

Assistentti Jukka Karhu, puh. 0295 209 322

Assistentti Henna Riepula, puh. 0295 209 350

Osastosihteeri Marjaana Määttälä, puh. 0295 209 344

Ryhmäpäällikkö Eine Oinas-Soudunsaari, puh. 0295 209 331

Johtaja Esa Koukkari, puh. 0295 209 328

etunimi.sukunimi@valvira.fi