Yksityisen sosiaalihuollon luvat

Lupa yksityisen sosiaalihuollon palvelujen antamiseen
 

Yksityisen sosiaalihuollon ympärivuorokautisten palvelujen tuottajalla on oltava lupa palvelujen antamiseen. Luvanvaraisia sosiaalihuollon palveluita ovat muun muassa vanhusten, mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten henkilöiden ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä lastensuojelun ja sijaishuollon palvelut. Myös tilapäiset ja lyhytaikaiset ympärivuorokautiset palvelut edellyttävät luvan hakemista.

Palvelujen tuottajalla tarkoitetaan esimerkiksi yhtiömuotoista yritystä, säätiötä tai yhdistystä.

Muut kuin edellä mainitut luvanvaraiset sosiaalihuollon palvelut edellyttävät palvelujen tuottajalta ilmoituksen tekemistä

Yhden aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomainen on aluehallintovirasto.  Kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomainen on Valvira.

Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin lupa on myönnetty.

Luvan myöntämisen edellytykset

Yksityisiä sosiaalihuollon palveluja annettaessa toimintayksikössä tulee olla riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet sekä toiminnan edellyttämä henkilöstö. Tilojen tulee olla terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan hoidolle, kasvatukselle ja muulle huolenpidolle sopivat. Henkilöstön lukumäärän tulee olla riittävä palvelujen tarpeeseen ja asiakkaiden lukumäärään nähden. Henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuuksista säädetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa.

Toimintayksiköllä tulee olla vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että toimintayksikössä toteuttavat palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Lupa myönnetään palvelujen tuottajalle, jos sen toimintayksiköt täyttävät edellä mainitut säädetyt edellytykset ja joka kykenee asianmukaisesti vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan. Lupaan voidaan liittää asiakasturvallisuuden varmistamiseksi välttämättömiä ehtoja palvelujen määrästä, henkilöstöstä, tiloista ja laitteista ja tarvikkeista sekä toimintatavoista.

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelujen tuottajan tarjoamat sosiaalipalvelut. Valvira on antanut määräyksen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. Lue lisää omavalvonnasta.