Yksityisen sosiaalihuollon luvat ja ilmoituksenvarainen toiminta

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) tuli voimaan 1.10.2011. Se korvaa aikaisemmin voimassa olleen yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain.

Uuden lain mukaan aluehallintoviraston myöntämien alueellisten lupien lisäksi käyttöön on tullut valtakunnallinen lupa tuottaa yksityisen sosiaalihuollon palveluja. Valtakunnallisen luvan myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Valtakunnallisen luvan edellytyksenä on, että palvelujen tuottaja tuottaa palveluja useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella. Sekä valtakunnallinen että aluekohtainen lupa myönnetään palveluntuottajalle, ja se kattaa kaikki toimintayksiköt, joissa palveluntuottaja antaa ympärivuorokautisia sosiaalihuollon palveluja.

Luvan myöntämisen edellytyksiin on lisätty kohta, jonka mukaan palvelujen tuottajan on kyettävä asianmukaisesti vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan.

Laissa on uutta myös se, ettei kotipalvelun tukipalveluja ja niihin rinnastettavia palveluja eikä yksityistä perhepäivähoitoa enää merkitä yksityisten sosiaalihuollon palvelujenantajien rekisteriin.

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen aikaisemmin myönnetyt luvat ovat lain voimaan tultua edelleen voimassa, ellei toiminnassa tapahdu oleellisia muutoksia.  

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelujen tuottajan tarjoamat sosiaalipalvelut. Valvira on antanut määräyksen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta. Lue lisää omavalvonnasta.

Uudet hakemuslomakkeet ja ohjeet on julkaistu Valviran ja aluehallintovirastojen www-sivuilla.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja, ryhmäpäällikkö  Eine Heikkinen, puhelin 040 169 3483

Ylitarkastaja Elina Uusitalo, puhelin 040 161 9325

Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, puhelin 050 553 5539