Tutkimusluvat

Valvira voi antaa yksittäistapauksessa hakemuksesta luvan tietojen saamiseen salassa pidettävistä asiakirjoistaan tieteellistä tutkimusta varten. Jos tutkimuksen toteuttaminen edellyttää tutustumista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakirjoihin, tulee hakijan olla yhteydessä toimintayksiköihin jo hakemuksen valmisteluvaiheessa. Käyttöluvan hakemiseen käytetään hallinnonalan yhteistä lupahakemuslomaketta: http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/tutkimuskaytto/kayttoluvan_hakeminen

Tiedon antaminen ei saa loukata niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Jos asiakirjaan sisältyvät tiedot on annettu viranomaiselle sen suostumuksella, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, lupaa ei saa antaa vastoin suostumuksessa tiedon käytölle ja luovutukselle asetettuja ehtoja. Lupa voidaan antaa määräajaksi, ja se voidaan peruuttaa, jos siihen harkitaan olevan syytä.

Luvan nojalla salassa pidettäviä tietoja saanutta henkilöä koskee vaitiolovelvollisuus. Hän ei myöskään saa käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi tai toisen henkilön hyödyksi tai toisen henkilön vahingoksi.

Lupaa koskeva päätös on maksullinen. Maksu määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen perusteella. Jos Valviralle toimitettu hakemus peruutetaan tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta olisi muutoin peritty.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu.

Lisätietoja

Lakimies Sandra Liede

puh. 0295 209 501