EU/ETA-maiden ulkopuolella suoritettu koulutus

Valvira voi hakemuksesta myöntää oikeuden toimia laillistettuna ammattihenkilönä ao. ammatissa tai oikeuden käyttää ao. ammattinimikettä terveydenhuollon ammattihenkilölle, joka on saanut koulutuksensa EU/ETA-maiden ulkopuolella.

Pääperiaatteena on, että EU/ETA-maiden ulkopuolella suoritettua koulutusta verrataan suoraan nykyiseen vastaavaan suomalaiseen koulutukseen.  Tutkinnon vertailun suorittaa yliopisto tai oppilaitos, joka antaa lausunnon siitä, onko tutkinto ylipäänsä täydennettävissä vastaamaan suomalaista tutkintoa sekä siitä, kuinka paljon ja minkälaisia lisäopintoja hakijan tulisi suorittaa.

Koulutuksen vastaavuuden selvittäminen

Jos hakija haluaa, että vastaavuus selvitetään Valviran kautta, hänen on toimitettava alla mainitut asiakirjat Valviralle.  Valvira lähettää hakijan asiakirjat lausunnolle yliopistoon tai oppilaitokseen.  Lausunnonantaja voi periä lausuntomaksun, joka on enintään 600 €.  Jokaista ammattia varten tarvitaan oma hakemus ja erilliset asiakirjat.

Tarvittavat asiakirjat

  • hakemuslomake (Suomi.fi)   Hakemukseen on aina yksilöitävä mitä ammattia hakemus koskee.
  • virkatodistus tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös passista
  • maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta  (diplomista)
  • auktorisoidun kielenkääntäjän tekemät käännökset tutkintotodistuksesta suomeksi tai ruotsiksi
  • maistraatissa virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset asiakirjoista, joista voidaan todeta tutkintoon sisältyneet oppiaineet ja tuntimäämäärät alkuperäiskielellä ja auktorisoidun kielenkääntäjän tekemät käännökset suomeksi tai ruotsiksi
  • maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös työkokemustodistuksesta ammatissa toimimisesta
  • kielitutkintotodistus suomen kielen yleisen kielitutkinnon suorittamisesta tai valtionhallinnon kielitutkinnosta, jos hakija ei ole EU/ETA-maan kansalainen

Tutkintotodistus tai diplomi pyydetään todistamaan Apostille tai n.k. Grand legalisation –menettelyllä.

  • Tutkintotodistus, jossa on Apostille tai Grand Legalisation menettelyn mukaiset merkinnät, voidaan toimittaa Valviraan virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, mutta itse merkinnät tulee olla tehtynä alkuperäiseen asiakirjaan. Jos hakija toimittaa edellä mainitut Apostille tai nk Grand Legalisation asiakirjat virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä, alkuperäisiä asiakirjoja ei tarvitse lähettää Valviraan.
  • Lisäksi, alkuperäisestä tutkintotodistuksesta ja sen liitteestä on toimitettava suomen- tai ruotsinkielinen virallinen käännös. Mikäli käännöksestä toimitetaan vain kopio, on se virallisesti oikeaksi todistettava

Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös

Hakemukseen liitettyjen jäljennösten on oltava virallisesti oikeaksi todistettuja.  Tämä tarkoittaa sitä, että niiden on oltava Suomessa julkisen notaarin virallisesti oikeaksi todistamia tai ulkomailla Suomen edustuston oikeaksi todistamia.

http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/julkinen_notaari/

Käännökset

Hakemukseen on liitettävä suomen- tai ruotsinkieliset käännökset muista kuin pohjoismaisilla kielillä laadituista asiakirjoista.  Käännösten on oltava Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän kääntämiä.

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat

 

Hakija voi myös ottaa suoraan yhteyttä koulutusta järjestävään suomalaiseen yliopistoon tai oppilaitokseen koulutuksen vastaavuuden selvittämiseksi. Ensin kannattaa ottaa yhteyttä yliopiston tai oppilaitoksen opinto-ohjaajaan, jotta oppilaitoksen noudattama hakumenettely ja muut käytännön järjestelyt selviävät. Oppilaitokset voivat testata suomen tai ruotsin kielen taitoa, järjestää kokeita ja asettaa lisäksi muita vaatimuksia hakijalle.

Kielitaito

Mikäli hakija ei ole EU/ETA-maan kansalainen, häneltä edellytetään koulutuksen vastaavuuden lisäksi riittävä kielitaito, josta on esitettävä todistus suoritetusta valtionhallinnon kielitutkinnosta tai yleisestä kielitutkinnosta. Valtionhallinnon kielitutkinnosta vaaditaan tyydyttävä taitotaso ja yleisestä kielitutkinnosta keskitason tutkinto (tasot 3–4). Erillisiä todistuksia suoritetuista suomen kielen opinnoista ei hyväksytä. Kielikoetta ja kielitodistusta koskevia tietoja saa opetushallituksen kotisivuilta.

Suomen ja muiden EU/ETA-valtioiden kansalaisilta ei vaadita todistusta kielitaidosta, mutta terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä kielitaito.

Opetushallitus
www.oph.fi