Ammattioikeudet

Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia Suomessa sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Valvira ylläpitää valtakunnallista  terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriä, Terhikkiä. JulkiTerhikki on internetin välityksellä toimiva tietopalvelu, josta voi tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden.

Terveydenhuollon ammattihenkilöt

Valvira voi myöntää terveydenhuollon ammattihenkilölle kolmenlaisia ammatinharjoittamiseen liittyviä oikeuksia: 

 • oikeuden toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä
 • oikeuden käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä
 • rajoitetun ammatinharjoittamisluvan

Laillistetut ammattihenkilöt

Laillistettuja ammattihenkilöitä ovat

 • lääkäri
 • hammaslääkäri
 • proviisori
 • psykologi
 • puheterapeutti
 • ravitsemusterapeutti
 • farmaseutti
 • sairaanhoitaja
 • kätilö
 • terveydenhoitaja
 • fysioterapeutti
 • laboratoriohoitaja
 • röntgenhoitaja
 • suuhygienisti
 • toimintaterapeutti
 • optikko
 • hammasteknikko (yhteensä 17 nimikettä).

Edellä mainittuja ammatteja saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö.

Valvira myöntää hakemuksen perusteella laillistuksen edellä mainittuihin ammatteihin.

Nimikesuojatut ammattihenkilöt

Nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeitä ovat terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaan

 • apuvälineteknikko,
 • jalkaterapeutti,
 • koulutettu hieroja,
 • kiropraktikko,
 • naprapaatti,
 • osteopaatti,
 • lähihoitaja,
 • psykoterapeutti,
 • sairaalafyysikko,
 • sairaalageneetikko,
 • sairaalakemisti,
 • sairaalamikrobiologi ja
 • sairaalasolubiologi (13 nimikettä).

Vuoden 2008 alusta voimaan tulleella asetusmuutoksella seuraavat nimikkeet poistettiin asetuksesta, koska kyseisiä koulutuksia ei enää järjestetä Suomessa

 • apuhoitaja,
 • hammashoitaja,
 • jalkojenhoitaja,
 • kuntohoitaja,
 • lastenhoitaja,
 • lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja,
 • mielenterveyshoitaja,
 • mielisairaanhoitaja ja
 • perushoitaja

Samalla poistettiin koulutettu –etuliite kiropraktikon, naprapaatin ja osteopaatin nimikkeistä. Edellä lueteltujen nimikkeiden mukaisen nimikesuojauksen saaneet katsotaan kuitenkin edelleen terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen tarkoittamiksi terveydenhuollon ammattihenkilöiksi ja heillä on oikeus käyttää ammattinimikettään.

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

Valvira merkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpidettävään rekisteriin ammattinimikettä käyttämään oikeutetun ammattihenkilön.

Rajoitetun toimiluvan saaneet ammattihenkilöt

EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutetuilta lääkäreiltä vaadittavan ensimmäisen kuulustetun suorittamisen jälkeen Valvira voi myöntää rajoitetun toimiluvan työskennellä julkisyhteisön ylläpitämässä sairaalassa. Toisen kuulustelun jälkeen rajoitettu toimilupa voidaan myöntää myös terveyskeskuksessa työskentelyä varten. Lisätietoa löytyy täältä.

Luvattomasta terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta voidaan Suomessa tuomita joko sakko- tai vankeusrangaistus.
 

Säädökset

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940564
www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2011/20110377.pdf