Takaisin edelliselle sivulle

Ohje alkoholimainonnasta

Ohje alkoholimainonnasta

12.11.2014 10:14

Valviran ohje 10/2014 koskee alkoholilain (1143/1994, AlkoL) 33 §:ssä tarkoitettua alkoholijuomien mainontaa, epäsuoraa mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa. Ohjetta sovelletaan kaikkiin mainonnan ja myynninedistämisen muotoihin. Mitä tässä ohjeessa sanotaan mainonnasta, koskee myös muuta myynninedistämistoimintaa.

Valviran ohjeessa on kysymys alkoholilain mainontasäännösten soveltamista koskevasta ohjeesta, jossa esitellään myös valvontaviranomaisten tähänastista ratkaisukäytäntöä. Ohje on annettu aluehallintovirastoille otettavaksi huomioon alkoholimainonnan valvonnassa. Ohjeen tarkoituksena on luoda yleiset toimintaperiaatteet yhtenäisen valvontakäytännön aikaansaamiseksi koko maassa. Sen on tarkoitus antaa myös alan elinkeinonharjoittajille ja mainonnan suunnittelijoille suuntaviivoja, millaisia seikkoja on otettava huomioon alkoholimainontaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Mainontaohje sisältää useita esimerkkejä siitä, minkälainen mainonta voidaan katsoa sallituksi tai kielletyksi. Ohjetta käytäntöön sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon, että harkinta sallitusta tai kielletystä mainonnasta tehdään tapauskohtaisesti. Lisäksi markkinoinnista syntyvällä kokonaisvaikutelmalla on usein ratkaiseva merkitys arvioitaessa sitä, milloin toiminta voidaan katsoa lainvastaiseksi. Mainonta ja myynninedistäminen ovat jatkuvasti muuttuvaa toimintaa. Sen vuoksi ohje ei voi olla tyhjentävä esitys kielletyistä tai sallituista mainonta- ja myynninedistämiskeinoista. Valvira seuraa mainonnan ja muun myynninedistämistoiminnan kehittymistä sekä vaikutuksia ja päivittää ohjetta tarvittaessa.

Eduskunta on muuttanut alkoholilain mainontasäännöksiä lailla alkoholilain 33 §:n ja 40 §:n muuttamisesta (152/2014). Tässä ohjeessa on huomioitu 1.1.2015 voimaan tulevat muutokset, joilla mietojen alkoholijuomien mainonta yleisellä paikalla kielletään tietyin poikkeuksin samoin kuin arpajaisten, kilpailujen sekä kuluttajan tuottaman tai jakaman sisällön hyödyntäminen mietojen alkoholijuomien mainonnassa. Lisäksi mietojen alkoholijuomien televisiomainonnan kiellon aikarajaa pidennetään nykyisestä kello 21:stä kello 22:een, ja kielto laajennetaan koskemaan myös radiomainontaa samoin aikarajoituksin.

Alkoholijuomapakkauksen sekä sen etiketin kuvitus ja tekstit ovat osa kuluttajiin kohdistuvaa myynninedistämistoimintaa, jolla pyritään kiinnittämään kuluttajien huomio ja erottamaan tuote muista tuotteista. Pakkaus toimii paitsi tuotetietojen antamisen välineenä myös mainospintana. Siten myös sitä voidaan arvioida alkoholilain mainontasäännösten nojalla. Samoin mainontasäännösten vaatimukset koskevat kaikkea muuta myymälässä esillä olevaa aineistoa.

Alkoholilain määritelmien mukaan alkoholijuoma on yli 2,8 ja enintään 80 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävä nautittavaksi tarkoitettu juoma. Alkoholilain mainontasäännökset koskevat alkoholijuomien lisäksi kuitenkin myös sellaisia juomia, jotka sisältävät yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia. Tämän ohjeen mietojen alkoholijuomien mainontaa koskevat kohdat pätevät myös 1,2–2,8 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien juomien mainontaan.

Tämä ohje on päivitetty versio Valviran alkoholimainontaa koskevasta ohjeesta 4/2014, joka korvasi Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ohjeen alkoholimainonnasta (dnro 2/02/99, tarkistus ja täydennys dnro 204/41/08).

Ohje alkoholimainonnasta

Lisätietoja tarvittaessa

ylitarkastaja Marianna Vasara, puh. 0295 209 622

Jaa tämä sivu