Takaisin edelliselle sivulle

Milloin työnantajan pitää ilmoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöstä valvontaviranomaisille?

Milloin työnantajan pitää ilmoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöstä valvontaviranomaisille?

18.8.2011 14:37

Valviraan on tullut runsaasti kyselyjä siitä, onko työnantajalla oikeutta ilmoittaa aluehallintovirastolle tai Valviralle terveydenhuollon ammattihenkilön epäasianmukaisesta toiminnasta, ja milloin tällainen ilmoitus pitäisi tehdä. Kyselyt ovat koskeneet muun muassa tilanteita, joissa ammattihenkilö on anastanut työpaikaltaan pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, hänet on irtisanottu alkoholin käytön tai muun syyn vuoksi taikka henkilön tiedetään olevan päihderiippuvainen.

Työnantaja vastaa siitä, että hänen työntekijänsä hoitavat tehtävänsä asianmukaisesti

Työnantaja vastaa potilas- ja asiakasturvallisuudesta sekä julkisen että yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. Työnantajalla on aina ensisijainen vastuu seurata, johtaa ja valvoa vastuullaan olevaa toimintaa ja sitä, miten hänen työntekijänsä työskentelevät ja suoriutuvat tehtävistään. Viime kädessä julkisesta sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta vastaa palveluiden järjestämisvastuussa oleva, esimerkiksi kunta, vaikka se ostaisikin palvelut muualta.

Työnantajan on ryhdyttävä viivytyksettä tarpeellisiin toimenpiteisiin, jos jonkun henkilön työskentelyssä havaitaan puutteita tai epäasianmukaisuutta. Työantajalla on käytettävissään erilaisia keinoja. Hän voi velvoittaa työntekijän osallistumaan koulutukseen, antaa ohjeita tai määräyksiä tai antaa työntekijälle huomautuksen tai varoituksen. Tarvittaessa hänen on ohjattava työntekijä hoitoon. Työntekijän työkykyä voidaan selvittää, ja tarvittaessa järjestellä hänen työtehtäviään määrittelemällä hänelle sopivat tehtävät ja rajoittamalla hänen osallistumistaan tiettyihin työtehtäviin joko määräajaksi tai toistaiseksi. Ääritapauksessa työntekijä voidaan irtisanoa tai purkaa työ- tai virkasuhde.

Tavallisesti ongelmat voidaan hoitaa työpaikalla, eikä valvontaviranomaisia tarvita

Useimmissa tapauksissa työpaikoilla havaitut epäasianmukaisuudet voidaan hoitaa työnantajan toimenpitein, eikä niistä tarvitse ilmoittaa valvontaviranomaisille. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä toteutetaan suunnitelmallista omavalvontaa, jonka avulla ehkäistään epäasianmukainen menettely, havaitaan epäkohdat ja puututaan niihin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti ja näin varmistetaan toiminnan laatu sekä potilas- ja asiakasturvallisuus.

Työnantajalla on lakisääteinen oikeus ilmoittaa työntekijästään

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain (669/2008) 6 §:n 1 ja 2 momenttien perusteella valtion ja kunnan viranomaisella sekä muulla julkisoikeudellisella yhteisöllä, Kansaneläkelaitoksella, Eläketurvakeskuksella, potilasvahinkolautakunnalla, eläkesäätiöllä ja muulla eläkelaitoksella, vakuutuslaitoksella, huoltotoimintaa tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla yhteisöllä tai laitoksella sekä apteekilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus ilman Valviran pyyntöäkin ilmoittaa sille seikasta, joka voi vaarantaa asiakas- tai potilasturvallisuutta.

Mainitun säännöksen perusteella työnantaja voi ilmoittaa valvontaviranomaiselle terveydenhuollon ammattihenkilöstä, jonka toimiminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- tai potilastyössä on hänen arvionsa mukaan vaaraksi asiakas- tai potilasturvallisuudelle, eikä työnantaja pysty käytettävissään olevilla keinoilla varmistamaan pidemmän ajan potilasturvallisuutta. Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, kun terveydenhuollon ammattihenkilö irtisanoutuu tai irtisanotaan päihtyneenä työskentelyn tai selkeän pidempiaikaisen toimintakyvyn heikkenemisen tai ammattitaidottomuuden johdosta, eikä hän ole esim. hakeutunut asianmukaiseen hoitoon tai tarvitsemaansa täydennyskoulutukseen, ja työnantaja epäilee ammattihenkilön hakeutuvan tästä huolimatta potilastyöhön myös jatkossa.

Työnantajan vastuu jatkuu ilmoittamisen jälkeenkin

Valvontaviranomaiselle ilmoittaminen ei poista työnantajan työnjohdollisia ja valvonnallisia velvollisuuksia. Ilmoituksen saatuaan valvontaviranomainen hankkii harkintansa mukaan selvitystä asiassa ja arvioi sen perusteella, onko potilasturvallisuuden varmistamiseksi tarvetta ryhtyä kurinpito- tai turvaamistoimenpiteisiin. Niitä ovat terveydenhuollon ammattihenkilölle annettava kirjallinen varoitus, hänen ammatinharjoittamisoikeutensa rajoittaminen tai poistaminen sekä nimikesuojatun ammattinimikkeen käytön kieltäminen.

Lisätietoja asiasta antavat Valviran valvontaosaston lakimiehet, ylilääkärit ja ylitarkastajat.

Jaa tämä sivu